Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11168

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Gedetineerden - Betaling van sociale-uitkeringen - Stand van zaken

minimumbestaansinkomen
ziekteverzekering
officiŽle statistiek
gedetineerde
werkloosheidsverzekering

Chronologie

20/2/2014 Verzending vraag
12/3/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-11168 d.d. 20 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De betaling van het leefloon wordt opgeschort tijdens de periode waarin een persoon wordt geplaatst ten laste van de overheid, in een instelling van om het even welke aard, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing en tijdens de periode waarin een persoon een vrijheidsstraf ondergaat en ingeschreven blijft op de rol van een strafinrichting. (art. 23, par. 3 van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie en art. 39 van het koninklijk besluit houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie).

Ook werklozen hebben, ingevolge artikel 67 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, gedurende de periode van voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving geen recht op uitkeringen.

Artikel 233 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, bepaalt dan weer: "De gerechtigden die geen personen ten laste heeft en die verkeert in een periode van voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving, heeft recht op een uitkering beperkt tot de helft."

Dit laatste geldt eveneens wat betreft polytoxicomanie.

Graag had ik van de minister het volgende vernomen:

1) Van hoeveel gedetineerden werd het leefloon opgeschort in de jaren 2011, 2012 en 2013,?

2) Van hoeveel gedetineerden werd de werkloosheidsuitkering opgeschort in de jaren 2011, 2012 en 2013 ?

3) Hoeveel gedetineerden ontvingen in de jaren 2011, 2012 en 2013 een ziekte-uitkering? In hoeveel gevallen was deze uitkering geschorst of verminderd?

4) Acht de minister het opportuun dat daar waar bijvoorbeeld het leefloon en de werkloosheidsuitkering gedurende de periode van vrijheidsberoving wordt opgeschort, de ziekte-uitkeringen wel worden uitbetaald. Kan de minister haar antwoord toelichten.

5) Acht zij het opportuun dat in geval van polytoxicomanie de ziekte-uitkeringen uitbetaald blijven? Waarom (niet)? Om hoeveel gevallen gaat het?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2014 :

Het onderwerp van uw eerste vraag, het leefloon, behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, Mevrouw Maggie De Block, de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie.

Het onderwerp van uw tweede vraag, de werkloosheidsuitkering, behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, Mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk.

Wat het onderwerp betreft van uw derde, vierde en vijfde vraag, de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, dit behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de heer Philippe Courard, de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen, Personen met een handicap en Wetenschapsbeleid, belast met beroepsrisico’s.