Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11160

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Algemeen rookverbod in horecazaken - Inbreuken - Recidive - Boetes - Inbeslagnames

horecabedrijf
nicotineverslaving
geldboete
beslag op bezittingen
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

20/2/2014 Verzending vraag
21/3/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-11160 d.d. 20 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf 1 juli 2011 is er een algemeen rookverbod in alle horecazaken. De wet bepaalt dat er kan worden gerookt in een rookkamer, waarin andere zaken zoals verdeelautomaten, bingo's, flipperkasten en televisies verboden zijn.

1) Hoeveel keer werd in 2012 en 2013 een inbreuk vastgesteld op bovenvermeld verbod en over welke "zaken" ging het dan (opsplitsing per gewest)? In hoeveel gevallen ging het om recidive?

2) Welke boetes werden in 2012 en 2013 opgelegd aan de overtreders (opsplitsing per gewest) en hoeveel van die boetes werden in voormelde jaren nog niet betaald?

3) Hebben de inspecteurs de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de wederrechtelijk geplaatste zaken in beslag te nemen? Zo ja, hoeveel en welke in 2012 en 2013?

Antwoord ontvangen op 21 maart 2014 :

1) Onderstaande tabel geeft voor 2012 en 2013 het aantal inbreuken op de regelgeving voor rookkamers in cafés weer:

 

Aantal inbreuken op de wetgeving voor rookkamers in cafés

2012

Aantal inbreuken op de wetgeving voor rookkamers in cafés

2013

Vlaams Gewest

224

220

Waals Gewest

96

111

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

64

33

België (totaal)

384

364


Deze inbreuken betreffen alle inbreuken op de wetgeving van rookkamers:

De controledatabank van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid kan geen onderscheid maken tussen deze verschillende soorten inbreuken.

Vanaf 1 juli 2011 is er een algemeen rookverbod in alle horecazaken. De wet bepaalt dat er kan worden gerookt in een rookkamer, waarin andere zaken zoals verdeelautomaten, bingo's, flipperkasten, televisies, enz. zijn verboden.

2) Inbreuken op het plaatsen van bingo’s en dergelijke, worden bestraft overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

De administratieve geldboete voor dergelijke inbreuken wordt geval per geval bekeken, dit uiteraard binnen de grenzen van de wettelijke minima (156 euro) en maxima (1800 euro) en rekening houdend met de ernst van de inbreuken, eventuele herhaling, de verklaring van de geverbaliseerde, ed. Standaard wordt voor een eerste inbreuk een minimumgeldboete opgelegd van 300 euro.

De meerderheid van de boetes, zo’n 2/3 wordt betaald. Ik kan u geen exact cijfer geven, want sommige dossiers zijn nog niet afgesloten of zijn nog in behandeling bij het Parket.

3) Nee, tot op heden beschikken de controleurs niet over die bevoegdheid en dit is momenteel ook niet voorzien.