Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11145

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Jongeren - Pestgedrag - Klachten - Opvang - Preventie - Straffen

psychologische intimidatie
jongere
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek

Chronologie

18/2/2014 Verzending vraag
17/4/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11146

Vraag nr. 5-11145 d.d. 18 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Nieuwsblad van 15 februari 2014 lezen we: "Alle preventiecampagnes ten spijt blijft pesten op school een groot probleem. 34.500 Vlaamse kinderen en jongeren worden wekelijks gepest, soms met ernstige gevolgen. Dat bleek deze week nog, toen B. uit Erpe-Mere geen andere uitweg zag dan zelfdoding."

Hierbij de volgende vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken :

1) Hoeveel klachten werden in 2011, 2012 en 2013 ingediend wegens pestgedrag door en tegen jongeren?

2) Zijn cijfers beschikbaar over de aard van die klachten? Voor verbaal pesten, fysiek pesten, cyberpesten?

3) Is men van oordeel dat het straffen voor pesten, zeker bij jongeren, voldoende ernstig wordt genomen? Worden de slachtoffers verder begeleid of doorgestuurd naar organisaties die deze personen kunnen opvangen?

4) Velen vinden de campagnes tegen pesten "te soft" en pleiten voor campagnes die meer choqueren. Wat is het huidige budget voor campagnes tegen pesten? Is de minister van mening dat die campagnes effectief genoeg zijn?

5) In Finse scholen maakt men al een tijd gebruik van het KiVa-project (KiVa is een schoolbreed, preventief antipestprogramma), de resultaten zijn spectaculair met een vermindering van klachten met 40 %. De Belgische scholen zijn enthousiast over dit project, maar hebben niet genoeg financiŽle middelen om het effectief op te starten. Kan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken hierin een stimulerende en ondersteunende rol spelen?

Ik heb ook de volgende vragen aan de minister van Justitie :

6) Hoeveel van de klachten kregen een gerechtelijk beslag en met welk resultaat? Hoeveel zaken werden geseponeerd?

7) Tot welke straffen hebben de klachten geleid?

Antwoord ontvangen op 17 april 2014 :

1-2. Gezien pesten geen (strafrechtelijk) misdrijf is, zijn er daarover geen cijfers beschikbaar in de politionele databank.

3-4-5. Via preventieve campagnes tracht ik te werken op een aantal fenomenen die preciezer omschreven zijn dan “pesten”, maar daar doorgaans wel mee geassocieerd worden. Zo ondersteunt Binnenlandse Zaken via de strategische veiligheids- en preventieplannen allerlei initiatieven met als doel jeugddelinquentie en geweld in schoolmilieu, alsook cybercriminaliteit tegen te gaan.

Op 1 januari 2014 werden de strategische veiligheids- en preventieplannen verlengd voor vier jaar tot en met 31 december 2017. Momenteel zijn de lokale overheden bezig met de opmaak van hun nieuw strategisch veiligheids- en preventieplan voor de periode 2014-2017, gebaseerd op hun lokale veiligheidsdiagnostiek welke de problemen en uitdagingen van de lokale overheden in kaart brengt. Zij hebben hiervoor de tijd tot en met 31 maart 2014. Hierbij kunnen de lokale autoriteiten kiezen om o.a. te werken rond fenomenen als geweld in schoolmilieu, geweld tegen kinderen, cybercriminaliteit, …

Mijn administratie en ikzelf hebben op dit moment aldus nog geen zicht op de fenomenen waarrond deze 109 steden en gemeenten zullen werken.

Een eerste tussentijdse opvolging van deze lokale projecten is pas voorzien in het voorjaar 2015. Pas dan zal duidelijk zijn in welke mate steden en gemeenten werken rond pestgedrag en jongeren.