Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11125

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 13 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Dierenmishandeling - Inspectie dierenwelzijn - Meldingen - Processen-verbaal - Gevolgen - Stand van zaken

welzijn van dieren
dierenbescherming
officiŽle statistiek

Chronologie

13/2/2014 Verzending vraag
18/3/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-11125 d.d. 13 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dierenmishandeling komt spijtig genoeg nog steeds vaak voor. Dit gebeurt meestal achter gesloten deuren en is daarom moeilijk op te sporen. Op Facebook en andere sociale media duiken er regelmatig filmpjes op die dierenmishandelaars in actie tonen. De vaak harde beelden zijn voor de meeste mensen moeilijk aan te zien. Daarom wordt er door velen opgeroepen die mensen zwaar te straffen.

1) Hoeveel meldingen van mishandeling kreeg de Inspectiedienst Dierenwelzijn in 2011, 2012 en 2013?

2) Hoeveel processen-verbaal werden er in 2011, 2012 en 2013 opgesteld omtrent dierenmishandeling? Opgedeeld naargelang soort mishandeling/verwaarlozing.

3) Hoeveel keer werd er overgegaan tot administratieve boetes/strafrechtelijke veroordelingen? Hoeveel keer liet men de aanklacht vallen?

4) Hoeveel personen werd een verbod opgelegd voor het houden van dieren? Gaat dit in de meeste gevallen over een aantal maanden, jaren, levenslang?

5) Is de geachte minister van mening dat de straffen, voornamelijk geldboetes, voor dierenmishandeling zwaar genoeg zijn en de daders tegen houden om niet in herhaling te vallen?

6) Worden extreme daders ook psychologisch bijgestaan? Is de geachte minister van mening dat dat in sommige gevallen, naast de uitgesproken straf, ook nodig is?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2014 :

1) De Inspectiedienst Dierenwelzijn heeft het volgend aantal meldingen van dierenmishandeling/dierenverwaarlozing ontvangen :

 

Aantal meldingen

2011

1580

2012

1729

2013

1568

Het aantal gevallen van opzettelijke mishandeling is eerder klein. Het betreft meestal meldingen van een beperkte tot ernstige vorm van dierenverwaarlozing, zoals :

Tevens ontvangt de Inspectiedienst Dierenwelzijn ook heel wat ongegronde klachten en hier ligt de oorzaak vooral bij antropomorfisme (zich als menselijk wezen in de plaats stellen van het dier) en dus bij onwetendheid en onverdraagzaamheid.

2) De Inspectiedienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid kan onmogelijk een overzicht geven van dierenverwaarlozing per type en per soort dier geven;

Verwaarlozing kan op 1 enkel vlak gebeuren (bijvoorbeeld hokken niet kuisen, geen medische verzorging geven, te weinig voeder, te weinig drinken, geen degelijke beschutting, vacht of nagels, hoeven of klauwen niet verzorgen, … ) maar meestal is het een combinatie van meerdere aspecten die worden vastgesteld bij één soort maar ook bij meerdere soorten dieren.

Het aantal opgestelde PV’s tegen dierenmishandeling/dierenverwaarlozing :

 

Aantal PV’s

2011

302

2012

357

2013

491


3) De PV’s die worden opgesteld door de inspectiedienst Dierenwelzijn, worden overgemaakt aan de leidend ambtenaar van de juridische dienst van de FOD Volksgezondheid. Deze dienst kan een administratieve geldboete voorstellen binnen de grenzen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren of het dossier rechtstreeks overmaken aan het bevoegde Parket van de procureur des Konings voor verder gevolg. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval voor zwaarwichtige feiten of bij inbeslagname van dieren. In de meerderheid van de dossiers wordt echter een administratieve boete voorgesteld.

Wat u precies bedoelt met “het laten vallen van de aanklacht” is niet duidelijk. Een klacht wordt steeds ter plaatse beoordeeld door een inspecteur-dierenarts. Indien hiervoor reden is, dan wordt er uiteraard steeds een PV opgesteld. Aan elk PV wordt een gevolg gegeven, ofwel is dit een administratieve boete, ofwel wordt het doorgestuurd naar het Parket van de procureur des Konings voor verder gevolg.

4) Vooraf wens ik te verduidelijken dat mijn administratie geen bevoegdheid heeft om dergelijke verboden op te leggen. Dit is enkel voorbehouden aan een rechter. Dit is de reden waarom mijn administratie u dan ook geen cijfermateriaal kan geven. Indien u hierover meer concrete informatie wenst, dan verzoek ik u contact op te nemen met mijn collega, de minister van Justitie.

5) Met de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, werden de boetes voorzien in de dierenwelzijnswet verdubbeld. Hierdoor is de maximum boete in de praktijk op 12 000 euro gebracht, tot zelfs 75 000 euro in ernstige gevallen van recidive. Hiermee is de strafmaat voor dierenwelzijnsinbreuken in België vergeljkbaar met deze in de ons omringende landen.

6) Net zoals bij andere soorten misdrijven zullen er ongetwijfeld ook overtreders van de dierenwelzijnswet zijn die baat kunnen hebben bij psychologische bijstand. Dit valt echter buiten mijn bevoegdheid en lijkt mij eerder een vraag voor Justitie.