Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11037

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 5 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

de classificatie van de myalgische encefalomyelitis en van het chronischevermoeidheidssyndroom

chronische ziekte
ziekte van het zenuwstelsel
Wereldgezondheidsorganisatie

Chronologie

5/2/2014 Verzending vraag
22/4/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4422

Vraag nr. 5-11037 d.d. 5 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Myalgische encefalomyelitis (ME) wordt in de OBSI-schaal nog steeds geklasseerd als een psychische aandoening. Bijna tien jaar geleden werd het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) gevraagd om ME en CVS (chronischevermoeidheidssyndroom) bij de neurologische ziekten te voegen. Tot op heden is dit niet gebeurd, ondanks beloften hieromtrent vanwege de RIZIV-leiding, bij monde van de Administrateur-generaal. De argumentatie voor dergelijke verandering vindt men onder andere in de "WHO ICD-10 Diagnostic and Management Guidelines for Mental Disorders in Primary Care", een publicatie van de WHO, waarin ME/CVS wordt erkend als neurologische aandoening (ICD-10.G93.3), opgenomen in de ICD 10, hoofdstuk G, onder de hoofding "Ziekten van het zenuwstelsel", onder code G93.3. Deel 3 van ICD10 vermeldt dat ook CVS onder deze code valt. Vermits ons land het verdrag met de WHO ratificeerde, zijn de richtlijnen van de WHO bindend en verplichtend.

De wijziging van classificatie heeft grote gevolgen voor de patiŽnten, vooral in hun relatie tot de verzekeringen.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de minister dat ME en CVS door de WHO worden geclassificeerd als neurologische - dus fysieke - aandoeningen?

2) Op welke wijze klasseert het RIZIV de diagnoses van ME en CVS? Worden deze aandoeningen ondertussen en ontegensprekelijk als neurologische - dus fysieke - ziekten geklasseerd? Zo ja, sinds wanneer en met welke consequenties? Zo niet, waarom niet en maakt ons land zich hierdoor schuldig aan het niet opvolgen van de WHO-verplichtingen?

3) Koestert zij nog plannen in verband met de classificatie van ME en CVS?

Antwoord ontvangen op 22 april 2014 :

1) Als minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken is het niet mijn taak om classificaties van aandoeningen die zijn opgesteld door wetenschappelijke specialisten en vermaarde internationale organisaties zoals de WGO goed te keuren. De verschillende diensten van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering (RIZIV) en de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid hebben voor verder gevolg kennis genomen van deze laatste classificatie.

2) Het is niet de taak van het RIZIV om aandoeningen of classificaties van aandoeningen te erkennen, noch om dergelijke classificaties op te stellen. De taak van het RIZIV bestaat erin de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging in geval van ziekte of van tijdelijke of blijvende invaliditeit toegang te verzekeren tot de verzorging en de hulp die hun gezondheidstoestand vereist.

De verzorging wordt vergoed op basis van haar aangetoonde doeltreffendheid en van de indicaties waarvoor deze doeltreffendheid wetenschappelijk is bewezen.

De toekenning van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit is gebaseerd op een evaluatie van de functionele toestand van de verzekerde en niet op een lijst van aandoeningen. Dit soort classificaties ondersteunt in eerste instantie de gezondheidswerker in hun dagdagelijkse praktijk en laat een epidemiologische opvolging van de pathologieën toe.

Tijdens de besprekingen inzake het statuut van chronisch zieke is mijn oorspronkelijke idee van een lijst van chronische aandoeningen niet in aanmerking genomen, noch door de vertegenwoordigers van de patiënten, noch door de geneesheren, noch door de vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen; in plaats daarvan is geopteerd voor criteria die beter de zorgbehoefte en het chronische karakter van de noodzakelijke verzorging weergeven.

3) In die context hebben de wijzigingen van de classificatie van een aandoening in de praktijk slechts een geringe weerslag op de dekking door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Die wetenschappelijke classificaties zijn eerder van intellectuele aard.