Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10996

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 29 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Honden - Handel - Illegale hondentransporten - Vervalste paspoorten en bewijzen van inentingen - Inbreuken - Straffen - Klachten - Maatregelen

huisdier
fraude
zwarte handel
officiŽle statistiek
dierenwinkel

Chronologie

29/1/2014 Verzending vraag
12/3/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10996 d.d. 29 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 24 januari 2013 werd in Duitsland een illegaal hondentransport onderschept met bestemming BelgiŽ. Te kleine kooien, te jonge pups en het ontbreken van een paspoort blijken een gewoonte te zijn bij de illegale invoer van honden. Gevolg is dat veel van deze dieren het transport niet overleven of met ziektes worden ingevoerd. Hondsdolheid is hier een van de ergste bezorgdheden.

Vorig jaar werden volgens Telefacts minstens 20†000 honden wťl legaal ingevoerd uit Slovakije, Hongarije, TsjechiŽ en Polen. De gelukkige eigenaars en dierenartsen moeten echter later vaak vaststellen dat de paspoorten en bewijzen van inentingen vervalst blijken te zijn, waardoor de pups door ziektes een kort leven is beschoren.

1) Hoeveel illegale hondentransporten met bestemming BelgiŽ werden in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 onderschept?

2) Hoeveel legale transporten van pups werden tijdens deze jaren gecontroleerd en in hoeveel gevallen werd fraude met betrekking tot de paspoorten vastgesteld?

3) Welke straffen hangen vast aan de illegale invoer van honden?

4) Bij hoeveel hondenhandelaars werden tijdens 2009 - 2013 inbreuken vastgesteld met betrekking tot de verkoop van honden uit Oostbloklanden?

5) Welke straffen staan op de verkoop door erkende hondenhandelaars van honden met een vervalst paspoort?

6) Op welke manier gaat men actief op zoek naar de "hondenmaffia"? Is men van oordeel dat er genoeg medewerkers zijn om de huidige situatie te controleren?

7) Op welke manier zijn dierenpaspoorten en bewijzen van inentingen tegen vervalsing beveiligd?

8) Hoeveel klachten kregen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en andere bevoegde instanties in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 over illegaal ingevoerde honden en vervalste hondenpaspoorten?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2014 :

1. Zowel in 2011 als in 2012 werd één illegaal hondentransporten door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en de Inspectiedienst Dierenwelzijn onderschept.

Tevens is er recent een gezamenlijk onderzoek gestart naar illegale invoer van tientallen honden vanuit Griekenland door een asiel. Het onderzoek wordt verricht door de bevoegde controlediensten (FAVV en Inspectiedienst Dierenwelzijn). Bij een dergelijke gezamenlijk onderzoek concentreert het FAVV zich voornamelijk op inbreuken op de dierengezondheidswet (certificaten, inenting tegen rabiës, …) en de Inspectiedienst Dierenwelzijn verricht vooral controles naar inbreuken op de wet op het dierenwelzijn (voldoende ruimte voor het vervoer, voldoende wachttijden tijdens het lange transport, het invoerverbod van honden voor asielen, leeftijd van de ingevoerde hondjes, ….).

2. In onderstaande tabel wordt weergeven:

- het aantal controles bij kweker-handelaars die honden invoeren (onderzoek van de ingevoerde honden maakt deel uit van de controle);

- aantal genomen maatregelen (de controledatabank kan geen specificaties geven over de aard van de inbreuken):

Jaar

Aantal controles

Aantal genomen maatregelen

2010

14

6 waarschuwingen / 1 PV

2011

38

6 waarschuwingen / 5 PV’s

2012

34

7 waarschuwingen / 6 PV’s

2013

34

8 waarschuwingen / 12 PV’s

1 intrekking erkenning


3. De bepalingen van de artikelen 19 en 20 van het Koninklijk besluit van 1 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten zijn van toepassing:

“ Art. 19 De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en de bepalingen van hoofdstuk VI van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987.

Art. 20. Gezelschapsdieren die in overtreding worden bevonden met de bepalingen van dit besluit worden op bevel van de officiële dierenarts afhankelijk van het door hem vastgestelde risico hetzij:

- teruggezonden naar het land van herkomst; of- onder toezicht geplaatst op de plaats van bestemming of in quarantaine geplaatst in een aangeduide quarantaine inrichting en dit gedurende de tijd noodzakelijk om het dier in regel te stellen met de sanitaire verplichtingen voorzien bij dit besluit; of

- geëuthanaseerd wanneer de terugzending, het onder toezicht plaatsen of de in quarantaineplaatsing niet in aanmerking kan genomen worden.”

4. Zie antwoord op vraag 2.

5. Het verhandelen van honden die niet correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn en/of niet vergezeld gaan van de correcte documenten wordt bestraft met een boete van 312 tot 12 000 euro.

6. Mijn controlediensten hebben bij het onderzoek naar illegale hondeninvoer tot op heden geen bewijzen gevonden die gerelateerd kunnen worden aan georganiseerde criminele benden.

Enkel meer systematische en regelmatige controles van de handelaars, invoerders en kwekers zou een grotere impact op de illegale invoer hebben. Het zal mogelijk worden dank zij de aanwerving van een 12-tal inspecteurs voor de Dienst Inspectie Dierenwelzijn. Ze worden momenteel opgeleid om binnenkort operationeel te zijn.

7. Het model en de aanvullende vereisten voor het Europees paspoort voor gezelschapsdieren zijn vastgelegd in Beschikking 2003/803/EG van de Commissie tot vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten. Deze Beschikking legt geen voorwaarden op voor de beveiliging van deze documenten tegen vervalsing. Het is bijgevolg aan elke individuele Lidstaat om te bepalen of en welke beveiligingsvereisten worden toegepast in de paspoorten verdeeld op zijn grondgebied. De Belgische hondenpaspoorten bevatten een beveiliging tegen namaak. Om evidente redenen zal ik hier echter geen verdere specificaties over geven.

8. Aantal klachten m.b.t. illegale invoer en vervalste hondenpaspoorten, die de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid kreeg :

- 2009: 0

- 2010: 0

- 2011: 1

- 2012: 2

- 2013 : 1