Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10865

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 14 januari 2014

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Ruimtelijke structuurplannen - Heraanleg van spoorwegovergangen - Infrabel - Investeringen - Geraardsbergen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
overheidsinvestering
spoorwegnet
ruimtelijke ordening

Chronologie

14/1/2014 Verzending vraag
27/3/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10865 d.d. 14 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij de opmaak van ruimtelijke structuurplannen door lokale overheden (gemeenten, provincies) wordt vaak voorzien in een heraanleg van spoorwegovergangen. Dat brengt uiteraard kosten mee voor Infrabel.

1) Heeft de minister zicht op de totaliteit van de investeringen en kosten die moeten worden gedaan naar aanleiding van de realisatie van ruimtelijke structuurplannen? Zo ja, over welke spoorwegovergangen of andere aanpassingen gaat het dan ?

2) In Geraardsbergen wordt de aanleg van een spoorwegovergang voorzien langs de N42. Waaruit bestaan deze werken juist? Hoeveel zullen ze kosten en wanneer ze worden gerealiseerd?

Antwoord ontvangen op 27 maart 2014 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt Infrabel me de volgende elementen mee:

1) Infrabel heeft geen zicht op de totaliteit van investeringen en kosten in het kader van de realisatie van ruimtelijke structuurplannen. In de fase van opmaak van ruimtelijke structuurplannen, dewelke de grote lijnen naar ruimtelijke ontwikkeling vastleggen, worden door Infrabel nog geen detailstudies opgemaakt. Deze gebeuren pas bij concrete invulling van de betrokken gebieden.

De hierbij gehanteerde principes zijn:

- Nieuwe overwegen worden uit veiligheidsoverwegingen en gelet op de grote impact van dergelijke installaties op stiptheid en onderhoud niet meer toegelaten;

- Eventuele aanpassingswerken aan bestaande overwegen zijn ten laste van de initiatiefnemer en gebeuren in overleg met Infrabel;

- Indien een project afschaffing van bestaande overwegen mogelijk maakt, is Infrabel steeds een geïnteresseerde partner en kan -geval per geval- en rekening houdend met de budgettaire impact zelfs een participatie overwogen worden na overleg met alle stakeholders.

2) Er werd naar aanleiding van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) door Infrabel een eerste vrijblijvende suggestie gemaakt voor afschaffing van de overweg 53 door de bouw van een brug voor wegverkeer die dan gecombineerd kon worden met de in het PRUP reeds voorziene brug op nauwelijks 2 à 300 meter afstand van de huidige overweg 53.

Tot op heden werd dit voorstel nog niet ten gronde besproken met de stakeholders. Infrabel is vragende partij om dit overleg opnieuw op te starten.