Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10856

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 14 januari 2014

aan de minister van Justitie

Verhindering van het verblijfsrecht - Verhindering van het omgangsrecht - Klachten - Rechtszaken

hoederecht
omgangsrecht
officiële statistiek

Chronologie

14/1/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10856 d.d. 14 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Indien de ene ouder het kind aan de andere ouder niet wil meegeven in strijd met het verblijfsrecht of omgangsrecht, kan men zich tot de rechtbank wenden.

Op basis van artikel 432 van het Strafwetboek (S.W.) is strafrechtelijke vervolging mogelijk, indien:

§ 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot duizend [euro], of met een van deze straffen alleen worden gestraft :

de vader of moeder die het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de rechtsvervolging, tegen dit kind ingesteld uit kracht van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming of betreffende de jeugdbijstand, die het onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van de personen aan wie de bevoegde overheid het heeft toevertrouwd, die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.

Is de schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht, dan kan de gevangenisstraf tot drie jaar worden verhoogd.

§ 2. Indien de schuldige het minderjarige kind meer dan vijf dagen verborgen houdt voor degenen die het recht hebben het op te eisen of het minderjarige kind onrechtmatig buiten het grondgebied van het Koninkrijk vasthoudt, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot duizend [euro], of met een van deze straffen alleen.

Is de schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht, dan is de gevangenisstraf minstens drie jaar.

§ 3. Wanneer over de bewaring van het minderjarige kind mocht zijn beslist, hetzij gedurende het verloop of ten gevolge van een geding tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, hetzij in andere bij de wet bepaalde omstandigheden, dan worden de straffen bepaald in de §§ 1 en 2 toegepast op de vader of de moeder die het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing is toevertrouwd, die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.

§ 4. Indien over de bewaring van het minderjarige kind een aan de rechtspleging door onderlinge toestemming voorafgaande minnelijke schikking is getroffen, worden de straffen bepaald in §§ 1 en 2 toegepast op de vader of de moeder die, vanaf de datum van de overschrijving van de echtscheiding door onderlinge toestemming, het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing of de minnelijke schikking is toevertrouwd, die het niet afgeeft aan hen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.

Graag had ik van de geachte minister vernomen:

1) Hoeveel klachten werden de laatste vier jaren ingediend op basis van artikel 432 S.W. ? Kan de geachte minister een overzicht geven van het aantal zaken per parket? Hoeveel van die klachten werden inmiddels geseponeerd en hoeveel leidden tot een effectieve procedure?

2) Hoeveel zaken -op basis van artikel 432 S.W.- werden er, de afgelopen vier jaren, door de rechtbanken behandeld? Kan hierbij een opdeling worden gemaakt per gerechtelijk arrondissement en per aanleg?