Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10617

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 13 december 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Onderdanen van de Europese Unie waarvan het zelfstandigenstatuut werd geschrapt - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn - Steun - Bedragen

OCMW
zelfstandig beroep
fraude
EU-onderdaan

Chronologie

13/12/2013 Verzending vraag
24/1/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10617 d.d. 13 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een antwoord op een eerder gestelde parlementaire vraag nr. 5-10285 van 4 november 2013 aan de minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, mevrouw Laruelle, blijkt dat in 2 237 gevallen van de in totaal 4 664 onderzochte dossiers (periode begin 2011 t.e.m. het derde kwartaal van 2013) het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (R.S.V.Z.) is overgegaan tot schrapping van de aansluiting als zelfstandige (van onderdanen van de Europese Unie (EU)).

Kan de geachte staatsecretaris mededelen hoeveel van deze EU-burgers (niet Belgen), van wie het zelfstandigenstatuut werd geschrapt (in de periode begin 2011 tot en met het derde kwartaal van 2013) bij het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (O.C.M.W.) zijn gaan aankloppen voor steun. Over welke bedragen spreekt men dan?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder een antwoord op zijn vragen.

Het is niet mogelijk om het aantal ex-zelfstandigen die na de schrapping van hun zelfstandigenstatuut een leefloon aanvragen bij een Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) op te lijsten. Deze gegevens zijn immers niet beschikbaar in PrimaNova, de terugvorderingsdatabank van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie.

Sinds half 2011 bestaat er een uitwisseling van gegevens tussen de POD Maatschappelijke Integratie en de Dienst Vreemdelingenzaken inzake Europese Unie (EU)-burgers die tijdens de eerste drie jaar (intussen vijf jaar) van hun verblijf leefloon genieten. De Dienst Vreemdelingenzaken kan beslissen om het verblijfsrecht in te trekken wegens een onredelijke belasting van het sociaal bijstandsstelsel van het gastland, conform de Europese Richtlijn 2004/38.