Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10511

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 3 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Openbare en private ziekenhuizen - Financiering - Negatieve exploitatierekeningen en begrotingen - Budget van financiŽle middelen - Personeelskosten - Gemeenten - Woonplaats patiŽnten

ziekenhuis

Chronologie

3/12/2013 Verzending vraag
24/1/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10511 d.d. 3 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is algemeen geweten dat de ziekenhuizen het in ons land zeer moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen.

Daarbij is het niet onbelangrijk vast te stellen dat uit het Budget van FinanciŽle Middelen de betoelaging van heel wat personeelsleden wordt geweerd.

Bij openbare ziekenhuizen (zoals het ASZ Aalst-Wetteren-Geraardsbergen) kunnen het exploitatierisico of de mogelijke tekorten ten laste vallen van een beperkt aantal gemeenten-vennoten, terwijl zij instaan voor het medisch aanbod van een veel groter gebied dan de gemeentegrenzen van die vennoten.

Waarom moeten de inwoners-belastingplichtigen van die gemeenten alleen instaan voor de financiering en instandhouding van een ziekenhuis, terwijl andere "beschermde" gemeenten dat niet moeten doen. Er zou in een systeem moeten worden voorzien waarbij elke gemeente wordt geresponsabiliseerd. In de huidige omstandigheden en gelet op het medisch ďshopgedragĒ, zou een hogere overheid de uitbating ťn financiering van ziekenhuizen op zich moeten nemen, zoals dit ook het geval zou moeten zijn voor de medische hulpdiensten 100.

1) Kan de minister een overzicht geven van de openbare en private ziekenhuizen in ons land wiens exploitatierekeningen in 2010, 2011 en/of 2012 negatieve resultaten vertoonden?

2) Hoeveel en welke van deze ziekenhuizen dienden voor 2013 een begroting in waarvan het resultaat negatief was ?

3) Voor hoeveel en welke ziekenhuizen en in welke mate (aantal voltijdsequivalenten (VTE's), niet-gesubsidieerde personeelsuitgaven), worden personeelskosten niet betoelaagd in het Budget van FinanciŽle Middelen ?

4) Welke zijn de beleidslijnen van de regering met betrekking tot de financiering van de exploitatie van de ziekenhuizen in ons land? Komt er -en wanneer- een forfaitaire toelage per patiŽnt en pathologie?

5) Erkent de minister de problematiek van de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het gebrek aan logica van de situatie zoals hierboven geschetst? Wil zij hieraan verhelpen door een tekortenregeling uit te bouwen die gerelateerd is aan de woonplaats van de patiŽnten en waarbij de gemeenten van die personen kunnen worden aangesproken voor het bijpassen van mogelijke tekorten?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2014 :

1) In antwoord op uw vragen, vindt u hieronder de cijfers waarover mijn Administratie beschikt wat betreft de resultatenrekening voor de jaren 2008 tot 2011 :  

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.

2) Aangezien voor wat betreft de jaren 2012 en 2013, de communicatie van de resultaten door de ziekenhuisinstellingen nog niet beschikbaar was, kan ik u het gevraagde antwoord niet bezorgen.  

3) Dit soort analyse werd nog niet op systematische  manier uitgevoerd door onze Federale Overheidsdienst (FOD). Daarentegen werden gegevens in het sectoraal “MAHA” rapport opgenomen, waarvan u hier enkele cijfers kan terugvinden voor het jaar 2012 :  

Directe tewerkstelling in 2012 (behalve geneesheren) Toename (in vergelijking met 2011)

Aantal globale VTE 84.918 +2,38 % (+1.971 VTE)

Verplegend en verzorgend personeel 46.712 +2,61 % (+1.190 VTE)

Paramedisch personeel 8.914 +4,00 % (+ 343 VTE)

Andere personeel (**) 29.292 +1,52 % (+ 438 VTE) 

(*) gegevens betreffende 91 AZ

(**) administratief personeel, arbeiders en andere 

Voor wat betreft de vragen 4) en 5), kan ik me volledig verenigen met het idee dat het financieel ziekenhuissysteem hervormd moet worden. Ik heb te dien einde in oktober 2013 een “roadmap” neergelegd met uitzicht op een hervorming (horizon 2016). Deze “roadmap” is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), hieronder vindt u een link hiernaartoe:

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Financing/Hospitals/index.htm?fodnlang=nl 

Het consultatieproces is aan de gang met alle betrokken actoren, via het Federaal Kenniscentrum (KCE). De belangrijkste doelstellingen hiervan zijn: de transparantie verhogen en de coherentie van de ziekenhuisfinanciering versterken, waarbij een kader aangeboden wordt dat geschikt is voor toegankelijkheid en kwaliteit, en meer algemeen het op een adequate manier financieren van de opdrachten van de ziekenhuizen. De kwestie van de conflicten tussen artsen en de ziekenhuisdirecties veroorzaakt door de onderfinanciering van de ziekenhuizen zal ook aangesneden worden.