Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10414

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 november 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Motorvoertuigen - Verzekeringsplicht - Keuringsplicht - Actieplan - Stand van zaken

autoverzekering
technische keuring

Chronologie

18/11/2013 Verzending vraag
27/2/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10413

Vraag nr. 5-10414 d.d. 18 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een paar maanden terug kondigden de staatssecretaris voor Mobiliteit en de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Economie en FinanciŽn het actieplan van de regering aan tot naleving van de verzekerings- en keuringsplicht van motorvoertuigen.

Het merendeel van de toen aangekondigde maatregelen vertrekt vanuit de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit of FinanciŽn. Graag had ik van de geachte minister en staatssecretaris het volgende vernomen:

1) Hoe ver staat het met de implementatie van het actieplan en wat zijn eventuele hinderpalen? Het actieplan sprak van driemaandelijkse evaluaties.

2) Welke specifieke preventieve maatregelen werden tot op heden reeds ondernomen?

3) Hoe ver staat het met de ontwikkeling en implementatie van de kruispuntbank voertuigen en wie zal allemaal toegang krijgen?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag:

1+2) Onderstaand worden alle maatregelen uit het actieplan hernomen.

Wat de niet-verzekerde voertuigen betreft, zijn deze maatregelen voorzien voor de administratieve vaststelling:

• Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (verder: het Fonds) werkt maatregelen uit, of versterkt de bestaande, ten aanzien van die verzekeringsondernemingen die de verplichtingen inzake de kwaliteit van de meegedeelde gegevens of de termijn niet naleven.

→ Het betreft een iteratief proces waarmee van start werd gegaan nog vooraleer het actieplan bestond. Een stappenplan is opgesteld en eind 2013 werden concrete voorstellen aan de sector gedaan om de kwaliteit van de gegevens te verhogen. Sommige ideeën kan men niet alleen realiseren, maar met medewerking van betrokken partijen (vb. DIV) waarmee in de komende maanden zal worden overlegd.

• De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (verder: FOD M&V) deelt binnen de kortst mogelijke termijn de te verwerken gegevens in het hem toebehorende bestand aan het Fonds mee.

→ Deze maatregel is gerealiseerd, maar de FOD werkt verder aan de verbetering van de kwaliteit van de gegevens.

• De implementatie door de FOD M&V van de inschrijving van de motorvoertuigen waarvoor geen rijbewijs is vereist, zoals de bromfietsen (met vermelding van de categorie waartoe de bromfiets behoort), zou het Fonds toelaten ook met betrekking tot deze motorrijtuigen de niet-naleving van de verzekeringsplicht te onderzoeken.

→ Te beginnen met de nieuwe bromfietsen, vanaf april 2014. De gegevens over hun verzekeringscontracten zullen door het Fonds gebruikt worden in het kader van de bestrijding van de niet-verzekering. Voorafgaandelijke stappen: consolidering van het gegevensbestand, verandering van het stockbeheer en invoering van de veralgemeende preregistratie.

• Voor zover niet van de webtoepassing tot inschrijving wordt gebruik gemaakt, moeten de BA Auto verzekeraars kunnen vernemen wie op de aanvraag van inschrijving het attest van verzekering heeft geplaatst. Assuralia, het Fonds en de FOD M&V bepalen het meest geschikte middel ter realisatie van dit punt op middellange termijn.

→ Probleem van inschrijvingen op papier, dat verder in omvang vermindert vanaf 1 januari 2014, door het gebruik van de applicatie WebDIV te verplichten telkens wanneer de mogelijkheid hiertoe bestaat. Een oplossing hiervoor maakt deel uit van het stappenplan van de verzekeringssector (zie supra).

• Om de middelen waarover het beschikt optimaal in te zetten, zal het Fonds op basis van meer gerichte opzoekingen de eigenaars waarvan wordt vermoed dat zij de verzekeringsplicht niet naleven, aanschrijven, zodat een grotere kans bestaat dat wie door het Fonds wordt aangeschreven daadwerkelijk een persoon is zonder BA Auto verzekering.

→ realisatie op twee wijzen:

o inwerkingtreding van verfijnde criteria om de gegevens van de verzekerings-onderneming met de DIV te vergelijken (chassisnummer, merk, cilinder, naam en adres titularis)

o inwerkingtreding van filters om de opsporing van de niet-verzekering toe te spitsen op die categorieën voertuigen waarvoor dat het meest pertinent is

• Er dient een geautomatiseerde procedure te worden uitgewerkt door de geïntegreerde politie die toelaat dat het Fonds aan alle politiediensten bevoegd voor het vaststellen van het misdrijf “niet-verzekering” door middel van deze procedure te kennen geeft dat een persoon door het Fonds werd aangeschreven volgens de wettelijke vereisten, maar op basis van de inlichtingen in het bezit van het Fonds niet over de wettelijk vereiste verzekering beschikt.

→ Deze maatregel is gerealiseerd.

• De FOD Binnenlandse Zaken deelt aan het Fonds de identiteit mee van ieder van deze politiediensten. De bijwerkingen van het bestand verwerkt door het Fonds inzake de detectie van de niet-verzekering dienen beschikbaar te zijn voor al deze diensten. Deze diensten dienen tevens op grond van dezelfde procedure het Fonds op de hoogte te brengen van de gegevens die zij bekomen inzake de naleving van de verzekeringsplicht met betrekking tot de personen die in het bestand voorkomen.

→ De uitvoering van het actieplan is hier op een hinderpaal gestoten, bij gebrek aan financiële middelen voor de ontwikkeling van een geautomatiseerde procedure. Als alternatief zal Centrex op basis van een vroegere nota een aanbeveling schrijven aan de lokale politiezones.

• Het Fonds deelt met onmiddellijke ingang de bestanden van de niet-verzekerde voertuigen mee aan de Administratie der douane en accijnzen. Het douanepersoneel is ingevolge art. 29 van de wet van 21 november 1989 reeds bevoegd voor het toezicht op de niet-verzekering, aangezien zij bevoegde personen zijn in de zin van art. 3, 7° van het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg van 1 december 1975.

→ In voorbereiding : de levering van 19 bijkomende ANPR-camera’s is voorzien; de testen met de FOD Mobiliteit &Vervoer hebben met de bestaande camera’s plaatsgevonden in december 2013.

Op het vlak van de detectie op het terrein zijn deze maatregelen voorzien:

• Om ANPR-camera’s te kunnen inzetten voor het detecteren en/of vaststellen van de niet-verzekering, wijzigt de FOD Economie, op voorstel van de FOD M&V, de wet van 21 november 1989.

→ Het wetsontwerp werd op 12 juni 2013 ingediend in het Parlement (Commissie Infrastructuur) en wordt in januari besproken in de Kamer.

• Bij gelegenheid van de technische keuring wordt vanaf 1ste november 2013 de identificatie van het voertuig nagegaan, waaraan de controle van de verzekeringsplicht zal worden toegevoegd. De FOD M&V wijzigt daartoe het KB van 15 maart 1968 en GOCA verzorgt de implementatie van deze maatregel in de keuringsstations.

Wanneer de keuring de afwezigheid van een geldige groene kaart vaststelt, dan komen er twee gevolgen: er komt een vermelding op het keuringsbewijs en het Fonds wordt op de hoogte gesteld.

→ Implementatie vanaf 1 november 2013.

• De Minister van Justitie vraagt aan het College van Procureurs-generaal een omzendbrief te verspreiden die met name inlichtingen bevat bestemd voor de politiediensten met betrekking tot de opdracht van het Fonds inzake opsporing van niet-verzekering en over de vervolgingsprocedure (in overeenstemming met art. 5 van de wet van 5 augustus 1992 en ter uitvoering van art. 15 van dezelfde wet).

→ Ontwerp werd goedgekeurd door het College van Procureurs-generaal op 20 juni 2013 en dezelfde dag verzonden.

• Het Fonds stelt op dezelfde wijze ten aanzien van alle diensten bevoegd voor het vaststellen van het misdrijf “niet-verzekering” de inlichting ter beschikking dat de met een bepaald kenteken overeenstemmende BA Auto polis is geschorst, zodat op het terrein door de politie kan vastgesteld worden dat een voertuig in het verkeer is gesteld hoewel de verzekeringsnemer de polis heeft doen schorsen.

→ Deze maatregel is opgenomen in het stappenplan van de verzekeringssector.

Op het vlak van het sanctioneringsbeleid zijn deze maatregelen voorzien:

• Indien de controlediensten een voertuig op de openbare weg opmerken dat in overtreding is met de verzekeringsplicht, zullen ze de gemeente vragen een wielklem te laten plaatsen. De FOD Economie zal daartoe de wet van 21 november 1989 wijzigen.

→ Ontwerp opgesteld van een wetsontwerp dat voorziet in de immobilisering van een niet-verzekerd voertuig, waaronder het plaatsen van een wielklem.

• Het uitwerken van effectieve procedures voor de in beslag genomen voertuigen door de Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën, in het bijzonder:

o door de verkoopscentra van de roerende goederen FinShop (momenteel in Brussel en gepland voor Wallonië en Vlaanderen);

→ voor het Waalse gewest zal een centrum openen in Gembloux na het uitvoeren van inrichtingswerken (2e semester 2014), terwijl de Regie der Gebouwen een locatie zoekt in Vlaanderen

o het behoud van de boorddocumenten in het voertuig bij overdracht ervan door de politie aan de Patrimoniumdiensten. Dit punt wordt opgenomen in de omzendbrief van het College van Procureurs-generaal en als richtlijn van Centrex Wegverkeer;

→ de omzendbrief van het College van Procureurs-generaal werd verstuurd op 20 juni 2013 en de nota van Centrex werd verstuurd op 13 juni 2013

o door een onderzoek naar de praktische haalbaarheid van het inkorten van de termijn waarin de in beslag genomen voertuigen verkocht kunnen worden, via het gebruik van fotomateriaal om een beslissing te nemen over de staat van het voertuig.

→ plan van aanpak nog op te stellen

Wat de niet-gekeurde voertuigen betreft, zijn deze maatregelen voorzien voor de administratieve vaststelling:

• De FOD M&V streeft, in samenwerking met GOCA, naar een gegevensbestand dat zo weinig mogelijk fouten bevat. Dat moet de erkende ondernemingen toelaten om de datum waarop de voertuigen moeten worden uitgenodigd correct te bepalen.

→ Overleg tussen beide organisaties is gaande.

• Het gelijkschakelen van de periode voor een herinnering tot keuring vanuit de erkende onderneming met de maximale termijn voor het inleveren van de kentekenplaat. Beide termijnen worden ingekort tot twee maanden. Door de striktere opvolging is geen nood aan een tweede rappel.

→ Ontwerp tot wijziging KB 20.07.2001 werd in december 2013 verzonden voor advies aan gewesten en Raad van State

Wat de detectie op het terrein betreft, zijn deze maatregelen voorzien:

• Sensibilisering van de lokale politiezones zodat het gebruik van de gegevens, die afkomstig zijn van GOCA en ter beschikking gesteld worden via de Algemene Nationale Gegevensbank van de geïntegreerde politie, wordt geoptimaliseerd.

→ Centrex heeft een ontwerp van aanbeveling aan de lokale politiezones geschreven.

• Machtiging verlenen door de FOD M&V aan de douane om controles uit te voeren, wat de toegankelijkheid van de bestanden van de niet-gekeurde wagens in de databank van de FOD M&V (afkomstig van GOCA) veronderstelt.

→ Wetsontwerp werd op 12 juni 2013 ingediend in het Parlement en wordt in januari besproken in de Kamer. Douane heeft machtiging nodig van Privacycommissie: aanvraag in voorbereiding en vervolgens protocol af te sluiten tussen beide FOD’s.

• Om ANPR-camera’s te kunnen inzetten voor het detecteren en/of vaststellen van de niet-keuring, wijzigt de FOD M&V de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

→ Wetsontwerp werd op 12 juni 2013 ingediend in het Parlement en wordt in januari besproken in de Kamer.

Wat het sanctioneringsbeleid betreft, is deze maatregel voorzien:

Het voertuig dat werd ingeschreven, maar niet voldoet aan de keuringsplicht, ook strafbaar stellen als het zich niet op de openbare weg bevindt, via een wijziging door de FOD M&V van art. 24 van het KB van 15 maart 1968 betreffende de technische eisen waaraan de voertuigen moeten voldoen.

→ Ontwerp tot wijziging KB werd opgesteld.

Tenslotte werden deze gezamenlijke acties voorzien op middellange en lange termijn:

• De werkgroep wordt door de Ministers belast om, onder de coördinatie van de FOD M&V, criteria te bepalen met het oog op het meten van het aantal motorrijtuigen in het verkeer waarvoor de verzekeringsplicht ten aanzien van derden enerzijds, en de vereisten inzake keuring anderzijds, niet zijn nageleefd en om indicatoren op dit vlak te ontwikkelen die dienstig zijn als referentiepunt voor de overheden alsook voor de betrokken actoren.

→ Nulmeting op basis van de gegevens van 2013.

• De werkgroep wordt door de Ministers belast om, onder de coördinatie van het BIVV, een sensibiliserings- en informatiecampagne op te zetten.

→ Het BIVV heeft de campagne ontworpen, maar wacht met verspreiding tot ANPR-camera’s kunnen worden gebruikt door de douane.

• Het ontwerpen van een omzendbrief door de FOD Binnenlandse Zaken, en zo nodig ook een wetswijziging, om bij verwerking van verkeersovertredingen (met name indien zij op geautomatiseerde wijze worden vastgesteld, zoals te hoge snelheid) systematisch na te gaan of het voertuig in orde is qua verzekering en keuring.

→ Deze kruising is al ingebouwd in de toepassing, via bijkomende controles met beschikbare gegevensbestanden. Voor niet-verzekering levert dit een vermoeden op, dat geverifieerd moet worden. Meer betrouwbare databestanden zijn nodig alvorens de kruising te veralgemenen.

• De operationalisering van de Kruispuntbank van de voertuigen (KBV) onder de coördinatie van de FOD M&V zal de strijd op het terrein wat betreft de consultatie van bepaalde gegevens van niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen door de controlediensten faciliteren. Enerzijds zullen de gegevens sneller beschikbaar zijn en door kentekenplaatherkenning en terugkoppeling naar de KBV wordt een online bevraging perfect mogelijk. Anderzijds creëert de KBV de mogelijkheid om de gegevens van de verschillende bronnen te kruisen, zodat prioriteit kan worden verleend aan de opsporing van eigenaars van voertuigen die op verschillende domeinen nalatig zijn (belastingen, verzekering, keuring); het integreren van de gegevens van de belastingen vereist een samenwerkingsakkoord of -protocol met de gewesten.

→ Zie vraag 3

3) Op 22 augustus 2013 werd het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ingevolge deze publicatie is de KBV in werking getreden op 1 september 2013 voor wat betreft de eigenlijke werking van de KBV. Echter moet vooralsnog rekening worden gehouden met hetgeen uitdrukkelijk werd bepaald in het Verslag aan de Koning, nl. dat dit nog niet betekent dat alle gegevensuitwisselingen zoals voorzien in de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen en bovenvermeld koninklijk besluit van 8 juli 2013, reeds operationeel zijn. Immers zijn nog enkele technische ontwikkelingen nodig alvorens de werking van de KBV geheel operationeel zal zijn. Deze technische ontwikkelingen zullen stapsgewijs worden gerealiseerd, zodoende dat naarmate de tijd vordert, steeds meer gegevens ook daadwerkelijk via de KBV zullen kunnen worden geraadpleegd. Momenteel wordt hierbij voorrang verleend aan de gegevensuitwisselingen in het kader van het actieplan betreffende de verzekerings- en keuringsplicht. Er wordt dan ook volop gewerkt aan de terbeschikkingstelling van de gegevens inzake de niet-gekeurde en niet-verzekerde voertuigen via de KBV. Zo verkrijgt de politie nu reeds gegevens inzake de technische keuring via de KBV en zullen binnenkort ook de controlediensten van de Douane, via de KBV, over zowel gegevens van de technische keuring als niet-verzekering kunnen beschikken. De politiediensten beschikken nu reeds over de gegevens van de niet-verzekering, maar buiten de KBV om.

Strikt genomen kan iedereen toegang krijgen tot de gegevens via de KBV. De voorwaarde is enkel dat de specifieke procedure, zoals vastgelegd in de reglementering, wordt gevolgd. Het betreft een voorafgaande machtiging van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid, voor de andere gegevens dan de COC-gegevens, en het afsluiten van een onderlinge protocolovereenkomst met de KBV, die de nadere praktische modaliteiten van de gegevensuitwisseling vastlegt. Wel moet ermee rekening worden gehouden dat de procedure voorziet dat de toegang eveneens wordt voorgelegd aan de zgn. gegevensleverancier, de authentieke bron, om deze laatste de mogelijkheid te geven eventuele bezwaren op te werpen. Dit laatste is van belang omdat het mogelijk is dat specifieke reglementering er zich tegen verzet dat een bepaalde aanvrager toegang zou krijgen tot bepaalde gegevens.