Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1041

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 januari 2011

aan de minister van Justitie

Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden - Aantallen en gevolgen

wegennet
verkeersveiligheid
officiŽle statistiek
vordering tot administratieve aansprakelijkheid

Chronologie

28/1/2011 Verzending vraag
12/5/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1042

Vraag nr. 5-1041 d.d. 28 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door het barre winterweer krijgen ook onze wegen het hard te verduren. Her en der zijn er in het wegdek putten die de auto's geen deugd doen. Na de eerste grote winterprikken wordt de schade aan onze wegen stilaan duidelijk. Het vriesweer in combinatie met sneeuwval en het strooien van zout, heeft het wegdek flink toegetakeld. Na het opmeten van de schade, is het de verantwoordelijkheid van de overheden om de openbare weg veilig te houden en de nodige werkzaamheden uit te voeren. De overheid moet immers maatregelen nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Chauffeurs die materiŽle schade oplopen ten gevolge van de erbarmelijke staat van onze wegen, zijn soms geneigd een klacht tegen de bevoegde overheid in te dienen. Ze menen dat de overheid in gebreke is gebleven, dat zij daardoor schade geleden hebben en proberen daarom verhaal te zoeken. Ze moeten wel aantonen dat de betrokken overheid in gebreke is gebleven, dat zij schade hebben geleden en dat het gebrek van de overheid de oorzaak is van hun schade. Dat is het oorzakelijke verband tussen het in gebreke blijven en de schade. Het is de bevoegde rechter die daarover oordeelt.

Het kan nuttig zijn een zicht te krijgen op het aantal ingediende klachten in de afgelopen jaren, omdat dit een weerspiegeling kan zijn van de omvang van het probleem. Daarnaast is het ook nuttig te weten welk juridisch gevolg aan die klachten wordt gegeven en wat de rechters precies uitspreken.

In dit kader graag een antwoord op volgende vragen:

1) Kan de minister meedelen hoeveel klachten tegen de bevoegde overheden werden geregistreerd in de periode 2007 - 2010 betreffende schade ten gevolge van de slechte staat van de wegeninfrastructuur, waarbij de overheid aansprakelijkheid werd geacht? Graag kreeg ik een uitsplitsing per bevoegde overheid en aard van de klacht. Op welke gronden waren die klachten gestoeld?

2) Kan de minister een overzicht geven van de juridische afhandeling van de in vraag 1) vermelde klachten? Welke gevolgen werden daaraan gegeven en wat werd er precies uitgesproken? Op welke gronden werden de vonnissen gemotiveerd?

Antwoord ontvangen op 12 mei 2011 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid.

Overeenkomstig artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen zijn de gewesten bevoegd voor de wegen en hun aanhorigheden.