Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-882

van Sabine de Bethune (CD&V N-VA) d.d. 28 april 2008

aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk

Begroting - Genderdimensie - Toetsing naar impact op vrouwen en mannen

gendermainstreaming
gelijke behandeling van man en vrouw
rijksbegroting

Chronologie

28/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 )
29/5/2008 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-232

Vraag nr. 4-882 d.d. 28 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen heeft ons land een globale beleidsstrategie uitgewerkt inzake gendermainstreaming. Elk federaal departement is vanaf nu bevoegd voor het realiseren van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en moet daarvoor strategische doelstellingen formuleren.

In dit kader voorziet artikel 2 van bovenvermelde wet in een systeem van genderbudgetting. Genderbudgetting betekent dat overheidsbudgetten getoetst of geëvalueerd worden naar hun impact op vrouwen en mannen. Paragraaf 2 van artikel 2 van deze wet regelt in het bijzonder de integratie van een gendernota bij elke begroting. Alle departementen moeten hiervoor een bijdrage leveren.

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 12 januari 2007 treedt deze verplichting in werking vanaf de eerste dag van de nieuwe legislatuur.

Op dit moment loopt de vormingscyclus van het Instituut voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen ter voorbereiding van de implementatie van deze nieuwe wet, in het bijzonder over de begrotingsaspecten ervan.

Daarom volgende vragen:

Kan de geachte Staatsecretaris mij informeren over:

- de maatregelen die de FOD Budget en Beheerscontrole tot nu toe heeft ondernomen om de implementatie van de wet van 12 januari 2007 voor te bereiden?

- over de wettelijke procedure, met name welke uitvoeringsbesluiten er reeds genomen zijn en welke er nog genomen moeten worden ter implementatie van de wet?

- de maatregelen die gepland zijn om aan deze begrotingsvereiste te voldoen in 2009?

In welke mate neemt de FOD Budget en Beheerscontrole deel aan de vormingssessies die momenteel georganiseerd worden door het Instituut voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2008 :

1. De begrotingsomzendbrief met de richtlijnen in het kader van de voorafbeelding van de begroting 2009, goedgekeurd door de Ministerraad op 25 april 2008, omvat een punt over de integratie van de genderdimensie in de voorbereiding van de begroting.

Dat punt werd opgesteld in samenwerking met het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen.

De implementatie van de wettelijke verplichting bedoeld in artikel 2 van de wet van 12 januari 2007 tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen, zal in twee fasen verlopen.

In het kader van de uitwerking van de begroting 2009 worden de FOD's/departementen verzocht de programma's/projecten te bepalen die in aanmerking kunnen worden genomen in het kader van de « gender budgeting ».

Bij de uitwerking van de begroting 2010 zal de verplichting inzake het opstellen van de gendernota, vastgesteld in artikel 2 van de wet, integraal van toepassing zijn. Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen zal in de periode 2008-begin 2009 verschillende sensibiliseringsacties lanceren ter attentie van de betrokken federale overheden.

2. De minister van Gelijke Kansen zal het initiatief nemen voor het opstellen van de uitvoeringsbesluiten bij de voornoemde wet van 12 januari 2007.

3. Er is altijd minimum een vertegenwoordiger van de FOD Budget en Beheerscontrole aanwezig tijdens de vormingssessies die georganiseerd worden door het Instituut voor gelijke kansen van vrouwen en mannen. Het eerste thematisch seminarie « Gender budgeting, een onmisbaar instrument voor de implementatie van de wet gender mainstreaming van 12 januari 2007 » van 16 april 2008 werd door de voorzitter van het directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole voorgezeten. Afhankelijk van de thematiek zijn een of meerdere medewerkers voor de volgende vormingssessies ingeschreven.