Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7101

van Olga Zrihen (PS) d.d. 5 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Systeem van fiscale schuldvergelijking - Circulaire van 2005 - Toepassing - Disfuncties - Verduidelijking van de regeling

directe belasting
fiscaal recht
BTW

Chronologie

5/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
15/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-7101 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een circulaire van 2005 regelt de fiscale schuldvergelijking binnen eenzelfde federale overheidsdienst. Dat systeem is voor iedereen toegankelijk op eenvoudige aanvraag bij de kantoren van de btw en de directe belastingen.

Sommige zelfstandigen die dat soort betalingen toepassen en een eigen btw-rekening hebben (omdat ze vooral aan medecontractanten factureren), ondervinden nochtans problemen omdat ambtenaren weigeren die regeling te erkennen of toe te passen.

Daardoor worden de betrokken zelfstandigen opgezadeld met kosten van herinneringen, interesten en deurwaarders. Sommigen moeten een hypothecaire inschrijving nemen terwijl de btw-diensten hun nog een belangrijk bedrag verschuldigd is waarmee ze de door de administratie gevraagde sommen zouden kunnen betalen.

1. Hoever staat het met de toepassing van de circulaire van 2005 over de fiscale schuldvergelijking?

2. Bent u op de hoogte van mogelijke disfuncties die verband houden met het systeem van fiscale schuldvergelijking?

3. Op basis van welke bestaande richtlijnen kan die praktijk worden verduidelijkt en kan de burger die er gebruik wil van maken, worden beschermd?

Antwoord ontvangen op 15 april 2010 :

Ik wens allereerst aan het geachte lid te verduidelijken dat wat de fiscale compensatie “sui generis” betreft, ingesteld bij artikel 334 van de Programmawet van 27 december 2004, tussen de terugbetalingen en de niet betwiste schulden inzake directe belastingen en BTW, deze niet ambtshalve mag worden beschouwd als een voor iedereen toegankelijk zijnde betaalmiddel dat op eenvoudige vraag, in het bijzonder door sommige zelfstandigen die over een BTW-rekening be-schikken, aan de BTW-kantoren kan worden gericht.

Deze maatregel, die sinds januari 2005 van kracht is en waarvan het toepassingsveld werd uitgebreid bij artikel 194 van de Programmawet van 22 december 2008, heeft tot doel de met de invordering belaste ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën toe te laten, zonder formaliteit, en dus zonder gebruik te moeten maken van de procedure van een uitvoerend beslag onder derden, elke som die aan een persoon moet worden teruggegeven of betaald, aan te wenden ter volledige of gedeeltelijke betaling van de door deze persoon verschuldigde bedragen.

Het betreft dus een facultatieve invorderingsmaatregel tot dewelke de met de invordering belaste ambtenaar van een schuld, ten laste van een in gebreke gebleven schuldenaar, zijn toevlucht kan nemen.

Het ligt dan ook voor de hand dat de rechthebbende op een teruggave die tevens schuldenaar is van een niet-betwiste schuld binnen de FOD Financiën, de ontvanger van de betreffende schuld hiervan kan in kennis stellen. Voor zover aan de wettelijke en de materiële voorwaarden voldaan is zal de ambtenaar in principe niet nalaten van deze eenvoudige en doeltreffende mogelijkheid gebruik te maken om de schuld volledig of gedeeltelijk aan te zuiveren.

Naast het feit dat het een facultatieve maatregel betreft en geen verplichting, heeft deze soort van compensatie even-wel ook sommige beperkingen. In de door het geachte lid beoogde veronderstelling, van een aangekondigd BTW-krediet ten gunste van een schuldenaar van een door de FOD Financiën in te vorderen schuld, kunnen twee concrete situaties de toewijzing van het krediet door de ontvanger verhinderen:

Overigens werd, om voor alle dien-sten van de FOD Financiën die met de invordering gelaste zijn een vlotte toepassing mogelijk te maken, tijdens het jaar 2009 een bijzondere informaticatoepassing, genaamd « Fiscale Balans », geïnstalleerd. Deze toepassing centraliseert alle gegevens met betrekking tot de schulden en de schuldvorderingen die door de FOD Financiën worden beheerd.

2.Tot op heden heeft er zich nog geen enkele functiestoornis bij de toepassing van deze wettelijke bepaling en bij het gebruik van deze informaticatoepassing voorgedaan.

3.Zoals ik reeds onder het punt 1 heb uiteengezet, heeft de wet zelf de beperkingen bij de toepassing en het gebruik van het facultatief mechanisme van de compensatie « sui generis » vastgelegd.