Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-703

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 april 2008

aan de minister van Landsverdediging

Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Rekeningen

Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
boekhouding
rekening

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
22/4/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-460

Vraag nr. 4-703 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het 163ste Boek van het Rekenhof wordt opgemerkt dat voor de jaarrekeningen van het bovenvermelde Instituut, afgesloten tot en met boekjaar 2002, de bedrijfsrevisor geen oordeel kon geven over het getrouw beeld van het vermogen, de financiŽle situatie en de resultaten van het Instituut. Ook het Rekenhof kon de rekeningen tot en met boekjaar 2002 niet gecontroleerd verklaren. Dit had drie oorzaken:

a. een volledige inventaris ontbrak, waardoor de exhaustiviteit van het patrimonium van het Instituut niet kon worden beoordeeld;

b. sommige interne verrichtingen (tussen verschillende diensten van het Instituut) werden niet tegenover elkaar weggeboekt in de balans;

c. het was extreem moeilijk de wijzigingen van het eigen vermogen te verklaren en de openingsbalans van het eigen vermogen vast te leggen.

1. Werd de achterstand bij het voorleggen van de rekeningen intussen weggewerkt? Tot welk jaar?

2. Werd intussen reeds een volledige inventaris opgesteld?

3. Worden alle interne verrichtingen sindsdien systematisch tegenover elkaar weggeboekt?

4. Werd de openingsbalans van het eigen vermogen intussen vastgelegd?

5. Is er intussen de nodige opheldering verstrekt over de bedoelde wijzigingen in het eigen vermogen?

Antwoord ontvangen op 22 april 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Vooreerst wens ik erop te wijzen dat het Instituut in de recente jaren een bijzondere inspanning heeft gedaan om een aantal belangrijke dossiers dringend en prioritair te regulariseren. Op boekhoudkundig en financieel vlak ging het daarbij onder meer om :

a) het in overeenstemming brengen van de boekhouding met de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding van de instellingen van openbaar nut;

b) de tussenkomst van een revisor;

c) het voorbereiden en ter goedkeuring neerleggen van de financiŽle rekeningen aan de administratieve en budgettaire overheden, gezamenlijk voor de jaren 1993 tot 2002 en sindsdien voor alle daaropvolgende jaren binnen de voorziene termijnen.

1. Zoals hierboven vermeld werd de achterstand bij het voorleggen van de rekeningen intussen weggewerkt tot en met 2006, de rekeningen over 2007 worden in april aan de Raad van beheer van het Instituut voorgelegd waarna de voorziene administratieve en budgettaire procedure binnen de voorziene termijnen wordt voortgezet.

2. Ja.

3. Ja.

4. Ja.

5. Ja.