Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6938

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 12 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing van de resoluties - Controle - Rapportage

positie van de vrouw
conferentie VN
gelijke behandeling van man en vrouw
rechten van de vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

12/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1419

Vraag nr. 4-6938 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking in september 1995, werd in BelgiŽ de wet van 6 maart 1996 houdende de controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad gestemd. Deze wet verplicht de regering jaarlijks verslag uit te brengen aan de Federale Kamers over haar beleid ter uitvoering van de doelstellingen van de Pekingconferentie.

Sinds de wet van 12 januari 2007 houdende controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen (wet gendermainstreaming) moet de regering niet langer een jaarlijks verslag opstellen over haar beleid terzake, maar wel een tussentijds verslag en een verslag op het eind van de legislatuur.

Volgens onze informatie werd sinds de wet gendermainstreaming van 2007 nog geen verslag opgemaakt. Begin 2010 zijn we over halfweg de legislatuur. Met het vooruitzicht van " Peking +15 ", dat zal geŽvalueerd worden tijdens de vierenvijftigste sessie van de Commission on the Status of Women (CSW) in New York begin maart, had ik de minister graag volgende vragen gesteld:

1. Is het tussentijds verslag afgerond? Wanneer zal het verslag beschikbaar zijn?

2. Wie is er belast met de redactie van het tussentijds verslag?

3. Wanneer zal het tussentijds verslag in het parlement worden neergelegd?

4. Op het einde van de legislatuur moet een eindrapport worden opgemaakt. Wanneer zal het eindrapport beschikbaar zijn?