Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6788

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 4 februari 2010

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Afghanistan - Ontwikkelingshulp - Maatschappijopbouw - Budget en projecten

Afghanistan
ontwikkelingshulp

Chronologie

4/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
11/3/2010 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1412

Vraag nr. 4-6788 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2009 hebben we onze inspanningen in Afghanistan opgedreven, niet alleen op militair vlak maar ook op civiel vlak. Een veilige context is immers cruciaal om een land na een conflictsituatie opnieuw op te bouwen. Een duurzame vrede is evenwel niet mogelijk zonder de wederopbouw van het land, de uitbouw van een overheidsapparaat en een herstel van het maatschappelijk, economisch en sociaal weefsel. Kortom, vredeshandhaving en structurele hulp gaan hand in hand.

Daarom heeft de regering op 3 april 2009 besloten om meer in civiele hulp te voorzien. Zo werd beslist om 12 miljoen euro voor 2009 en een identiek bedrag voor 2010 te voorzien voor hulp aan Afghanistan. In vergelijking met omliggende landen is dit evenwel relatief laag. Denemarken voorzag 46,3 miljoen euro in 2009, Zweden 40,2 miljoen euro, Ierland 14,8 miljoen euro en Nederland, dat Afghanistan weliswaar als partnerland heeft, stelde voor de jaren 2008 en 2009 een totaal bedrag van 89,2 miljoen euro ter beschikking. De internationale gemeenschap beseft intussen dat er veel meer middelen nodig zijn voor de wederopbouw en de ontwikkeling van het land. Bovendien moet deze hulp meer en meer in een regionale context gezien worden. Zo niet, dreigt het veiligheidsprobleem dat voor een stuk armoede gerelateerd is, uit te deinen naar de omliggende landen in een reeds explosieve regio.

1. Voor de jaren 2009 en 2010, werd er inderdaad in totaal 24 miljoen euro hulp voorzien. Welk bedrag werd hiervan tot op heden effectief ingezet?

2. Aan welke concrete projecten heeft ons land via de begroting van ontwikkelingshulp bijgedragen? Wordt de effectiviteit van onze hulp op geregelde tijdstippen geŽvalueerd?

3. Waar legt de Belgische ontwikkelingshulp haar prioriteiten en gebeurt dit in overleg met de andere donoren binnen en buiten de Europese Unie?

4. Hoeveel hulp heeft ons land reeds toegezegd aan Afghanistan sinds 2002?

5. De Conferentie van Londen van 28 en 29 januari 2010 is van cruciaal belang voor de toekomst van Afghanistan, niet alleen omwille van de hulp die de internationale gemeenschap zal toekennen, maar ook en vooral omwille van de intenties van president Karzai om een duurzaam bestuur uit te bouwen en de corruptie daadwerkelijk aan te pakken. Gezien het belang van deze Conferentie voor de wederopbouw vermoed ik dat de minister aanwezig was. Bestaan er binnen de regering reeds afspraken over bijkomende civiele hulp? Zo ja, welk bedrag voorziet men en voor welke specifieke domeinen? Zo niet, wat zijn de argumenten om geen bijkomende hulp te voorzien?

6. In de tweede helft neemt ons land het voorzitterschap van de Europese Unie waar. Welke initiatieven zal BelgiŽ nemen om vanuit het Europese niveau een bijdrage te leveren aan de maatschappijopbouw in Afghanistan?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2010 :

1. In 2009 werd via de budgetten Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking in totaal ongeveer 13,4 miljoen euro uitgegeven voor de civiele samenwerking met Afghanistan. In 2010 zullen nieuwe engagementen genomen worden om de inspanningen geleverd in 2009 verder te zetten, in het kader van de beslissing van de Ministerraad van april 2009 die de Belgische bijdrage aan Afghanistan voor 2009 en 2010 heeft verhoogd tot 12 miljoen euro.

2. België heeft zich via haar ontwikkelingssamenwerking ingeschreven in een meerjarenprogramma van de Wereldbank voor de heropbouw van Afghanistan. De bijdrage daarvoor bedroeg 2 miljoen euro in 2009. Via het World Food Program (WFP) bood België dat zelfde jaar voor 2 miljoen euro voedselhulp aan de Afghaanse bevolking. Er werd tevens via Unicef voor 2 miljoen euro geïnvesteerd in het Afghaanse onderwijs en voor 1 miljoen euro in het verkiezingsproces via een programma van het UNDP. In Noord-Afghanistan werd ook dit jaar via de Aga Khan Foundation voor bijna 900 duizend euro geïnvesteerd in projecten landbouw en rurale ontwikkeling. Verschillende projecten werden tenslotte uitgevoerd op het budget Buitenlandse Zaken met UNHCR, ICRC, UNICEF en lokale of Belgische Niet Gouvernementele Organisaties zoals Moeders voor Vrede. De partners die België kiest voor haar samenwerkingsprojecten moeten aan hoge eisen voldoen inzake transparantie en effectiviteit. Er vindt tevens structureel overleg plaats over de projecten waarrond in Afghanistan wordt samengewerkt.

3. In het kader van de samenwerking met Afghanistan zijn de Belgische prioriteiten het versterken van de capaciteiten, promoten van betere governance, ontwikkelen van de economie, empowerment van vrouwen en toegang tot opvoeding voor, onder andere, jonge meisjes. Deze prioriteiten worden vastgelegd in overleg met de Afghaanse regering en de internationale gemeenschap. Onze inspanningen in Afghanistan schrijven zich in een programma van de internationale gemeenschap en de Europese Unie. De Europese Commissie heeft de taak op zich genomen om de inspanningen van alle lidstaten in Afghanistan in kaart te brengen om de coördinatie te optimaliseren en eventuele hiaten te identificeren. Mijn administratie neemt samen met de Speciale Gezant actief deel aan deze oefening. Bedoeling is om samen beter de Europese prioriteiten voor Afghanistan (en Pakistan) te kunnen uitvoeren die de EU-ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken onder het Zweeds EU-Voorzitterschap vorig jaar vastlegden. In EU-kader wordt ook samen gewaakt over de verbintenissen die de Afghaanse overheid aangaat en uitvoert in termen van goed bestuur en corruptiebestrijding. Het mag immers niet enkel over verklaringen gaan, het engagement moet blijken uit de feiten.

4. De Belgische bijdrage aan Afghanistan sinds 2004 bedraagt ongeveer 43 miljoen euro. De ODA-database laat ons spijtig niet toe om tot 2002 terug te gaan.

5. De Ministerraad van 4 december 2009 herhaalde dat België bereid is via ontwikkelingssamenwerking ook de volgende jaren bij te dragen aan de heropbouw en ontwikkeling van de Afghaanse samenleving en economie. Deze volgehouden inspanning kan echter enkel mits voorafgaande garanties van de Afghaanse regering inzake goed bestuur en de strijd tegen corruptie. Duidelijke afspraken tussen President Karzaï en de internationale gemeenschap in die domeinen moeten tot concrete resultaten in het land kunnen leiden.

6. Op 22 oktober 2009 heeft de Raad van de Europese Unie een strategie aangenomen die als doel heeft het versterken van de actie van de Europese Unie in Afghanistan en Pakistan. Tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie zullen we dus moeten zorgen voor een degelijke uitvoering van deze strategie alsook voor een goede opvolging van de situatie op het terrein.