Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6569

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 27 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Woon-werkverplaatsingen - Fietsvergoeding - Bijdragen aan de sociale zekerheid - Vrijstelling

pendel
tweewielig voertuig
vergoedingen en onkosten
sociale bijdrage

Chronologie

27/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6568
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1365

Vraag nr. 4-6569 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een onderzoek van de Universiteit Namen blijkt dat de gemiddelde afstand voor het woon-werkverkeer in BelgiŽ slechts 6,2 kilometer bedraagt. Voor die trajecten is de fiets het meest efficiŽnte vervoermiddel.

De fietsvergoeding wordt door een werkgever toegekend aan zijn werknemers die de afstand tussen hun woonplaats en hun werk geheel of gedeeltelijk met de fiets afleggen. De fietsvergoeding heeft als doel een groter aandeel van het fietsgebruik in de woon-werkverplaatsingen te realiseren.

De fietsvergoeding is een gunst van de werkgever aan de werknemer. De werkgever is niet verplicht ze toe te kennen.

De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting (wet 8 augustus 1997 tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 om het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer fiscaal aan te moedigen) en van socialezekerheidsbijdragen (koninklijk besluit van 28 januari 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). De vrijstelling van inkomstenbelasting is beperkt tot 0,20 euro per kilometer voor het inkomstenjaar 2009. De vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor werkgever en werknemer is beperkt tot 0,15 euro per kilometer voor het inkomstenjaar 2009.

De Ministerraad van 20 november 2009 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed om de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen eveneens aan te passen tot 20 eurocent per kilometer.

Na verificatie van het Belgisch Staatsblad blijkt echter dat het betrokken koninklijk besluit op 12 januari 2010 nog niet was gepubliceerd.

Daarom heb ik enkele vragen.

1. Waarom werd het koninklijk besluit nog niet gepubliceerd?

2. Geldt de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen tot 20 eurocent per kilometer ook voor het inkomstenjaar 2009 of enkel vanaf het inkomstenjaar 2010?

3. Indien de vrijstelling niet geldt voor 2009, wat is daar dan de reden voor?

4. Wordt de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen in de toekomst gekoppeld aan de fiscale vrijstelling aangezien die jaarlijks wordt geÔndexeerd? Zo neen, zal er dan telkens een koninklijk besluit nodig zijn om de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen aan te passen aan het niveau van de fiscale vrijstelling?