Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6546

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 20 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Woon-werkverkeer - Fietsvergoeding

pendel
tweewielig voertuig
vergoedingen en onkosten

Chronologie

20/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6546 d.d. 20 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De gemiddelde afstand voor het woon-werkverkeer in België bedraagt slechts 6,2 kilometer (onderzoek Universiteit Namen). Voor deze trajecten is de fiets het meest efficiënte vervoermiddel.

De fietsvergoeding is een vergoeding die door een werkgever wordt toegekend aan werknemers die de verplaatsing van hun woonplaats naar het werk geheel of gedeeltelijk met de fiets maken. Het doel van de fietsvergoeding bestaat erin een hoger aandeel van het fietsgebruik te realiseren in de woon-werkverplaatsingen.

De fietsvergoeding is een gunst van de werkgever aan de werknemer. De werkgever is niet verplicht ze toe te kennen.

De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting (wet van 8 augustus 1997 tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 om het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer fiscaal aan te moedigen) en sociale zekerheidsbijdragen (koninklijk besluit van 29 januari 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). Een fietsvergoeding is enkel vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen als ze wordt toegekend voor effectieve verplaatsingen met de fiets voor de woon-werkverplaatsingen. Een forfaitaire vergoeding voor verplaatsingen met de fiets geniet geen wettelijke vrijstellingen! De vrijstelling is beperkt tot 0,20 euro per kilometer voor het inkomstenjaar 2009. Wordt meer dan 0,20 euro toegekend, dan moet de werknemer het bedrag boven de 0,20 euro aangeven in zijn belastingsaangifte. Werkgever en werknemer zullen sociale zekerheidsbijdragen betalen voor het deel boven de 0,15 euro.

Daarom had ik willen vragen:

1. Hoeveel paritaire comités hebben een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) aangenomen die een fietsvergoeding toekent voor het woon-werkverkeer? Hoeveel werknemers vertegenwoordigen deze paritaire comités?

2. Hoeveel paritaire comités hebben een CAO aangenomen waarbij de fietsvergoeding:

a. lager is dan 0,15 euro per kilometer;

b. vastgesteld is op 0,15 euro per kilometer;

c. vastgesteld is op 0,16 tot en met 0,19 euro per kilometer;

d. vastgesteld is op 0,20 euro per kilometer;

e. hoger is dan 0,20 euro per kilometer;

f. forfaitair is?

3. Hoeveel paritaire comités hebben een CAO aangenomen die een vergoeding toekent voor de werknemers die zich met de wagen van en naar het werk verplaatsen?