Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6480

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 12 januari 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - Uitvoeringsbesluiten - Juridische procedures - Stand van zaken

auteursrecht

Chronologie

12/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 )
12/2/2010 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1337

Vraag nr. 4-6480 d.d. 12 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Belgisch auteursrecht wordt geregeld in de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994, de zogenaamde “ auteurswet “. Deze wet trad, op enkele uitzonderingen na, in werking op 1 augustus 2004.

Vanaf de inwerkingtreding van de auteurswet tot op heden werd de auteurswet diverse malen gewijzigd, voornamelijk door de omzetting van enkele Europese richtlijnen, zoals onder andere:

- de richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken;

- de richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschapp?;

- de richtl?n 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkel?k kunstwerken;

- de richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Niet de omzetting van deze Europese richtlijnen, door het Belgische Parlement, vormt momenteel het grootste probleem voor de auteur om zijn wettelijk beschermde rechten daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. Nee, integendeel, de wetgeving terzake bestaat. Het probleem bestaat erin dat de diverse uitvoeringsbesluiten, die nochtans voorzien zijn in de auteurswet, en noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de auteurswet, op zich laten wachten. Dergelijke situatie leidt ertoe dat de auteurs en de uitgevers al jarenlang aanzienlijke inkomsten zijn misgelopen. De situatie is dermate ernstig dat er reeds diverse juridische procedures werden ingesteld tegen de Belgische Staat.

In concreto betreft het volgende uitvoeringsbesluiten:

- het uitvoeringsbesluit tot uitvoering van de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij waardoor het recht op vergoeding van prints zal gelden evenals een vergoeding voor de printers (kennelijk gebruik);

- het uitvoeringsbesluit inzake de thuiskopievergoeding;

- het oprichten en samenroepen van de nieuwe adviescommissie;

- het uitvoeringsbesluit inzake reproductie en / of mededeling van werken of prestaties ter illustratie bij het onderwijs of voor het wetenschappelijk onderzoek;

- het uitvoeringsbesluit tot aanpassing van de tarieven op de apparaten waarbij werken kunnen gekopieerd worden.

Om deze redenen had ik graag een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister een stand van zaken geven betreffende deze uitvoeringsbesluiten? Binnen welke termijn mogen we deze uitvoeringsbesluiten verwachten? Waarom laten deze uitvoeringsbesluiten al jarenlang op zich wachten?

2) Kan hij een (gedetailleerde) stand van zaken geven betreffende de juridische procedures ingesteld tegen de Belgische Staat door het uitblijven van deze noodzakelijke uitvoeringsbesluiten?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2010 :

1) Zeer recent, namelijk op 23 december 2009, werd in het Belgisch Staatblad het koninklijk besluit van 17 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken bekendgemaakt. Dit besluit, dat in werking is getreden op 1 februari 2010, bevat de nieuwe tarieven betreffende de vergoeding voor thuiskopie.

De koninklijke besluiten tot uitvoering van de artikelen 55, 59 en 60 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zoals gewijzigd bij de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moeten nog genomen worden en zijn in voorbereiding bij de administratie.

Wat de overige uitvoeringsmaatregelen betreft, namelijk deze inzake reproductie en/of mededeling ter illustratie bij het onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, en deze inzake een eventuele aanpassing van de tarieven voor apparaten die kennelijk gebruikt worden voor de reproductie op papier, zijn onder meer de in adviescommissie reprografie onderhandelingen lopende tussen de industrie en de rechthebbende.

2) Er is op dit ogenblik geen enkele juridische procedure ingesteld tegen de Belgische Staat wegens het uitblijven van deze uitvoeringsbesluiten.