Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6388

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 29 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Veilig verkeer - Sensibilisatie van jongeren - Proces-verbaal voor jongeren

tweewielig voertuig
jongere
verkeersveiligheid
bewustmaking van de burgers
politiecontrole
geldboete
gemeentepolitie

Chronologie

29/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 )
17/2/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6387
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1313

Vraag nr. 4-6388 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De provincie West-Vlaanderen startte samen met de politiezones het project “ Veilig fietsen... Hou je hoofd erbij! “ en dit in opvolging van de campagne “ Veilig fietsen… ’t Licht aan jou! “. Onder deze slogan moedigt de provincie alle jongeren tussen 12–18 jaar aan om voorzichtig te zijn in het drukke verkeer: rij met een reglementaire fiets, volg de verkeersregels en let op voor het gedrag van de andere weggebruikers.

Van oktober tot half november 2009 liep de sensibiliserende fase van de actie met campagnemateriaal voor de scholen en fietscontroles op school. Nadien volgt tot midden februari 2010 de handhavende fase, met fietscontroles op de openbare weg. Wie dan niet in orde is, moet naar de verkeersklas. Wie bij een eerste fietscontrole wel in orde is, wordt beloond met een waardebon voor cinematickets of een CD-bon. De politiezone VLAS Kortrijk, Kuurne en Lendelede zal fietsers dit jaar belonen met een reflecterende band.

De praktijk die ook werd overgenomen door andere politiezones buiten West-Vlaanderen zoals Leuven of Lier bestaat er in om voor jongeren tussen 12 en 16 jaar die een verkeersovertreding maken een proces-verbaal voor jongeren op te stellen. Deze jongeren worden dan uitgenodigd naar de verkeersklas. De namen van de jonge overtreders die niet in de les kwamen opdagen worden samen met het proces-verbaal van overtreding bezorgd aan het parket. Het parket zal dan verdere actie ondernemen en kan het proces-verbaal aanhangig maken bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan dan zowel de jonge overtreder als de ouders een straf opleggen. De bedoeling is echter om het niet zover te laten komen en vooral de jongere zelf voor zijn verantwoordelijkheid te stellen via de verkeersklas.

De politie en preventiediensten hanteren dus een goede mix van preventie, sensibilisatie en handhaving.

Daarom had ik de geachte minister willen vragen:

1. Hoeveel politiezones maken gebruik van het jongeren proces-verbaal? Kan mij een overzicht bezorgd worden van de politiezones?

2. Is er een wettelijke basis voor het jongeren proces-verbaal of betreft het hier een afspraak tussen politie en parket of een afspraak binnen het College van procureurs-generaal? Zijn er bepaalde voorwaarden opgelegd voor het gebruik van een jongeren proces-verbaal?

3. Gebruiken politiezones het jongeren proces-verbaal voor jongeren ook voor andere overtredingen dan verkeersinbreuken? Zo ja, voor welke overtredingen kan men het jongeren proces-verbaal nog hanteren?

4. Hoeveel maal werd er in 2007 en 2008 een proces-verbaal voor jongeren opgemaakt? Hoeveel maal werd doorverwezen naar de jeugdrechter?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2010 :

Het uitwerken van een wettelijke basis voor het jongeren proces-verbaal behoort tot de bevoegdheid van de gerechtelijke overheden en van de minister van Justitie.

De concrete regeling moet het voorwerp uitmaken van afspraken, op het niveau van het gerechtelijk arrondissement, tussen de lokale politiediensten en de procureur des Konings (Jeugdparket), niet alleen wat de principes betreft, maar ook inzake modaliteiten en concrete uitvoering.

Als federale minister van Binnenlandse Zaken kom ik niet tussenbeide in deze procedure, waarvoor de Korpschefs autonoom bevoegd zijn.

Betreffende de politiezones die gebruik maken van het jongeren proces-verbaal en het aantal opgemaakte proces-verbaal, zijn er geen gecentraliseerde gegevens op het nationale niveau beschikbaar, daar deze vorm van verkeersverbalisatie een lokale en dus niet veralgemeende praktijk is.