Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6343

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 23 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)-regelgeving - Boeken - Toepassingsgebied

elektronisch document
boekensector
medium
BTW-tarief
tijdschrift
elektronisch publiceren
digitale distributie

Chronologie

23/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 )
20/1/2010 Antwoord
21/1/2010 Aanvullend antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1231

Vraag nr. 4-6343 d.d. 23 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In mei 2009 versoepelde het Europees Parlement de Europese belasting over de toegevoegde waarde (BTW)-regelgeving met betrekking tot de boeken. Ook voor wat de boeken in digitale vorm betreft werd de opening gecreŽerd voor een BTW-verlaging indien deze boeken geleverd werden op een fysieke drager. Het betreft onder andere luisterboeken en boeken op CD-ROM. De vroegere definitie van een " boek ", voor de aanpassing door de richtlijn 2009/47/EG van de Raad van 5 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde BTW-tarieven betreft, hield een discriminatie in ten aanzien van blinden, slechtzienden en andere gehandicapte personen, die geen gedrukte boeken kunnen lezen.

Ik diende recent een wetsvoorstel (nr. 4-1436/1 - 2009/1010) in de Senaat om de mogelijkheid die de BTW-richtlijn biedt ook in te voeren in het Belgisch BTW-Wetboek. Op deze wijze zou de BTW op de elektronische boeken, geleverd op een fysieke drager, dalen van 21 naar 6 %. De Nederlandse regering kondigde aan dat zij het BTW-tarief op de elektronische boeken, geleverd op een fysieke drager, wenst te verlagen.

Ook e-books en elektronische tijdschriften en -databanken zouden mijns inziens onder het verlaagd BTW-tarief moeten kunnen vallen. Wanneer de inhoud volledig identiek is, dan mag de vorm waarin deze boeken en tijdschriften geleverd worden niet determinerend zijn voor het toepasselijke BTW-tarief. Hiervoor is echter een aanpassing van de BTW-richtlijn nodig.

Een mogelijk alternatief is de invoering van een terugbetalingsmechanisme waarbij de overheid, naar Scandinavisch model, de door deze instellingen betaalde BTW op de elektronische boeken terugbetaalt.

Vooral voor bepaalde instellingen, zoals de universiteiten en hogescholen, de wetenschappelijke instellingen en de ziekenhuizen is een dergelijke maatregel van belang. Deze instellingen kopen immers vaak elektronische tijdschriften en boeken aan. Een BTW-verlaging of een BTW-terugbetaling zou voor deze instellingen, die regelmatig buitenlandse tijdschriften aankopen en hierdoor ook onderhevig zijn aan wisselkoersverschillen, ruimte geven om meer boeken aan te kopen. Ik denk hierbij voornamelijk aan de bibliotheken van universiteiten en hogescholen. Met het oog op het wegwerken van de nadelige concurrentiepositie ten aanzien van bepaalde buitenlandse universiteiten en hogescholen en het bevorderen van een kenniseconomie zou deze maatregel een positief effect teweeg kunnen brengen.

Om deze redenen had ik van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Wat is zijn standpunt met betrekking tot de verlaging van de BTW op de boeken in digitale vorm die worden geleverd op een fysieke drager? Neemt hij in deze zelf een initiatief door middel van een koninklijk besluit?

2) Wat is zijn standpunt met betrekking tot een eventuele verlaging van het BTW-tarief op elektronische boeken en tijdschriften die niet op een fysieke drager worden geleverd, zoals e-books en elektronische tijdschriften en databanken? Is hij bereid om op Europees vlak te pleiten voor een dergelijke verlaging?

3) Wat is zijn standpunt met betrekking tot een terugbetaling door de overheid van de betaalde BTW bij de aankoop van elektronische boeken door bepaalde instellingen? Moet hierover overleg gepleegd worden met de deelstaten? Hebben de deelstaten in deze een bevoegdheid?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

Op 5 oktober 2009 heeft het geachte lid in verband met dezelfde problematiek reeds een wetsvoorstel ingediend tot invoering van een verlaagd BTW-tarief voor digitale boeken (Parl. Stukken, Senaat, nr. 4-1436/1 2008/2009).

Ik ben dan ook van mening dat bij het onderzoek van onderhavig wetsvoorstel de normale parlementaire procedure moet worden gevolgd.

Aanvullend antwoord ontvangen op 21 januari 2010 :

1. Overeenkomstig artikel 98, lid 2, eerste alinea van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, kunnen de lidstaten uitsluitend een verlaagd btw-tarief toepassen voor de leveringen en diensten opgesomd in een limitatieve lijst opgenomen als bijlage III bij die richtlijn. Richtlijn 2009/47/EG van de Raad van 5 mei 2009 heeft onder meer de bewoordingen van categorie 6 van de bijlage III aangepast zodat de levering van boeken op alle fysieke dragers, kranten en tijdschriften, voor zover niet uitsluitend of hoofdzakelijk reclamemateriaal, aan het verlaagd btw-tarief kunnen worden onderworpen.

Derhalve kunnen de lidstaten voortaan niet alleen voor de levering van papieren boeken maar ook voor de leveringen van boeken om op het even welke fysieke gegevensdrager, bijvoorbeeld CD-ROM, een verlaagd btw-tarief toepassen.

Daarentegen worden in de tweede alinea van artikel 98, lid 2, van voornoemde richtlijn 2006/112/EG de in artikel 56, lid 1, onder k), van deze richtlijn bedoelde diensten expliciet van het verlaagd tarief uitgesloten. Dit zijn de langs elektronische weg verrichte diensten die opgesomd worden in de bijlage II van deze richtlijn. Dit is onder meer het geval voor de gedigitaliseerde inhoud van gedownloade boeken en andere elektronische publicaties.

De lidstaten dienen dus een normaal btw-tarief toe te passen op de gedownloade elektronische boeken. Enkel een wijziging van artikel 98, lid 2, tweede alinea en bijlage III van voornoemde richtlijn zou het mogelijk maken een verlaagd btw-tarief voor elektronische boeken en gelijkaardige goederen in te voeren.

In Belgie zijn de leveringen, de intracommunautaire verwervingen en de invoer van boeken, brochures en dergelijke drukwerken, daaronder begrepen atlassen, op grond van rubriek XIX, cijfer 2, van tabel A, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, inzake btw-tarieven onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 %. Thans zijn dus slechts de goederen op papier bedoeld.

Gelet op de budgettaire weerslag, wordt de toepassing van het verlaagd btw-tarief in België niet alleen op de levering van boeken en andere gelijkaardige goederen maar ook op “om het even welke fysieke gegevensdrager”, bijvoorbeeld CD, CD-ROM, thans niet in overweging genomen.

2. Gelet op de politieke gevoeligheid van het debat over de verlaagde btw-tarieven in een aantal lidstaten lijken de kansen om het debat terzake met succes te hervatten met het oog op een nieuwe aanpassing van bijlage III van voornoemde richtlijn 2006/112/EG bijzonder klein.

3. De terugbetaling van de btw door de overheid aan bepaalde instellingen bij de aankoop van elektronische boeken zou kunnen worden gelijkgesteld met een mechanisme waarbij laatstgenoemden inzake btw een nultarief zouden kunnen genieten of een lager tarief dat wettelijk verschuldigd is. Dit zou kunnen worden aangemerkt als een indirect middel om een recht op aftrek toe te kennen, terwijl artikel 168 van richtlijn 2006/112/EG enkel aan belastingplichtigen het recht verleent om de btw te recupereren voor hun belaste handelingen. Anderzijds zou dit mechanisme kunnen leiden tot concurrentievervalsing tegenover andere operatoren die dit voordeel niet hebben.