Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6267

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 10 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Energiebesparende investeringen - Belastingverminderingen

energiebesparing
belastingaftrek
inkomstenbelasting
verwarming

Chronologie

10/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010 )
3/2/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6268

Vraag nr. 4-6267 d.d. 10 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik word aangesproken door mensen die energiebesparende investeringen overwegen en zich vragen stellen bij de zekerheid van fiscale maatregelen in de toekomst. Meer in het bijzonder gaat het om personen die de omschakeling willen maken van een oude stookolieketel naar een condenserende aardgasketel. Omdat de betrokken personen nog over redelijk wat stookolie beschikken, willen zij ervoor opteren de investering uit te stellen tot 2010. Deze mensen stellen zich echter de vraag of in 2011 dezelfde fiscale aftrek zal gelden als in 2010.

Daarom wil ik de volgende vragen stellen:

1. Blijft de maatregel, die in belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen voorziet, behouden?

2. Zal in 2011 (dezelfde) belastingsvermindering gelden als in 2010 of wordt die herbekeken?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2010 :

1. Artikel 14524, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) werd gewijzigd door de programmawet van 23 december 2009 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2009, 1ste editie).

Zo komen bepaalde uitgaven die vanaf 2010 worden gedaan voor energiebesparende werken in een woning nog slechts in aanmerking voor de belastingvermindering wanneer de woning waaraan de werken worden uitgevoerd vijf jaar of langer in gebruik genomen is als woning bij het begin van die werken. Deze beperking geldt onder meer voor de uitgaven die worden gedaan voor de vervanging van een oude stookketel als bedoeld in artikel 14524, § 1, eerste lid, 1°, WIB 92. Een woning waarin een stookketel wordt vervangen, is echter in het overgrote deel van de gevallen een woning die al vijf jaar of meer in gebruik genomen is als woning.

Bovendien is door diezelfde programmawet ook het mechanisme van de omzetting van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een terugbetaalbaar belastingkrediet (artikel 156bis, WIB 92) uitgebreid. Zo zal onder meer de vermindering die verband houdt met uitgaven die in de jaren 2010 tot 2012 worden gedaan voor de vervanging van een oude stookketel (artikel 14524, § 1, eerste lid, 1°, WIB 92) worden omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet in de mate dat ze geen aanleiding geeft tot een daadwerkelijke vermindering van de verschuldigde belasting.

2. De regering overweegt momenteel geen andere wijzigingen wat de belastingvermindering voor uitgaven voor de vervanging van een oude stookketel betreft.