Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6111

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten

ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2697

Vraag nr. 4-6111 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2010 :

A. Begroting:

Er werden twee studieopdrachten afgesloten. Hierbij vindt het achtbare lid antwoorden op zijn vragen per contract.

I. Vergelijking en evaluatie van offertes van een openbare Europese aanbesteding in verband met de interconnectiviteit tussen twee datacenters. Plus opstellen van een evaluatierapport.

1. Een studieopdracht betreft de vergelijking en de evaluatie van offertes van een openbare Europese aanbesteding in verband met. de interconnectiviteit tussen twee datacenters. Plus opstellen van een evaluatierapport.

2. Aangezien de zeer hoge techniciteit van de dossiers was een onafhankelijk technisch specialist nodig voor de studie en vergelijking van de aangeboden offertes.

3. In eerste instantie waren vijf dagen voorzien voor het uitvoeren van de opdracht. Door het feit dat er onduidelijkheden en onvolledigheden bestonden in de aangeboden offertes, was een tweede informatieronde nodig waarbij opnieuw extra onderzoek nodig was.

Initieel werd dus een gewone bestelling geplaatst, gezien het kleine bedrag.

Prodata Systems, Leuvensesteenweg 540 bus 3, 1930 Zaventem

4. Er werd gezocht naar een volledig onafhankelijk technisch specialist die geen enkele binding had met de verschillende aangeboden offertes op de gepubliceerde aanbesteding.

5. Besteld op 12 april 2008 met slotaflevering 9 september 2008

6. 5 250 euro + 2 100 euro BTW exclusief.

7. Het rapport werd in de Nederlandse taal gevraagd en opgeleverd.

8. Het rapport werd gebruikt voor toewijzing van de beste offerte, en werd toegevoegd aan dossier voor de Inspectie van Financiën en voor mezelf.

9. Er gebeurde een technische evaluatie van de offertes, waaraan dus een toewijzing van een dossier volgde.

10. Het eindrapport vormt de basis van de beste keuze uit de verschillende aangeboden offertes.

II. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Katholieke Universiteit te Leuven en de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole.

1. De samenwerkingsovereenkomst tussen de Katholieke Universiteit te Leuven en de FOD Budget en Beheerscontrole betreft de bevraging van medewerkers van het federaal administratief openbaar ambt over de ambtelijke integriteit.

2. Het onderzoeksproject heeft twee doelstellingen.

Ten eerste wordt er in dit project relevante informatie verzameld ter ondersteuning van het integriteitsbeleid van de deelnemende organisaties van de Federale Overheid. De laatste jaren heeft de notie “ambtelijk integriteitsbeleid” een belangrijke plaats verworven op de overheidsagenda. Heel wat overheidsdiensten hebben de eerste stappen gezet naar een modern integriteitsbeleid. Verschillende nieuwe maatregelen en beleidinstrumenten zijn ontworpen. Het risico bestaat echter dat deze instrumenten willekeurig worden ingezet, los van een gecoördineerd integriteitsbeleid en dat ze niet afgestemd worden op de concrete behoeften. Om de ontwikkelde beleidsinstrumenten optimaal te benutten is het van belang de concrete situatie en noden aangaande integriteit van de organisatie en organisatieonderdelen te kennen. In dit project worden de concrete noden op vlak van integriteitsbeleid dan ook in kaart gebracht.

Ten tweede worden ook gegevens verzameld voor wetenschappelijke doeleinden. Het project kadert in verschillende doctoraatsonderzoeken.

3. Met het oog op de gunning van deze opdracht werd er een beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure, zoals omschreven in artikel 17 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

De FOD Budget en Beheerscontrole heeft de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Katholieke Universiteit Leuven, gevestigd te Oude Markt 13, 3000 Leuven, vertegenwoordigd door Prof. Dr. Ir. Koenraad De Backere, algemeen beheerder, en prof. Dr. Jeroen Maesschalck, optredend voor haar Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), Hooverplein 10, 3000 Leuven.

4. Er werd geen offerteaanvraag uitgeschreven. Aangezien het een specifiek wetenschappelijk onderzoek betreft, werd er een beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure.

5. De samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Budget en Beheerscontrole en de Katholieke Universiteit werd afgesloten op 16 juli 2009.

De Katholieke Universiteit Leuven zal de resultaten van de bevraging uiterlijk op 15 november 2010 bezorgen aan de voorzitter van de FOD Budget en Beheerscontrole in de vorm van een horizontaal syntheserapport in de beide landstalen. De resultaten van de bevraging per deelnemende organisatie van de federale overheid zullen in de vorm van verticale syntheserapporten worden bezorgd aan de hoogste leidinggevende ambtenaar van de desbetreffende organisaties.

6. De totale kostprijs van de studie bedraagt 9 900 euro.

7. Het horizontaal en de verticale syntheserapporten zullen in het Nederlands en het Frans worden opgesteld.

8. De Katholieke Universiteit Leuven zal de resultaten van de bevraging in de vorm van een horizontaal syntheserapport bezorgen aan de voorzitter van de FOD Budget en Beheerscontrole.

De resultaten van de bevraging per deelnemende organisatie van de federale overheid zullen in de vorm van verticale syntheserapporten worden bezorgd aan de hoogste leidinggevende ambtenaar van de desbetreffende organisaties.

9. De bevraging zit thans in de voorbereidende fase. De vragenlijsten zijn nog niet voorgelegd aan de medewerkers van de deelnemende organisaties van het federaal administratief openbaar ambt.

10. De bevraging zit thans in de voorbereidende fase. Zoals aangegeven in het voormeld antwoord op vraag 5 zullen de syntheserapporten ten vroegste op 15 november 2010 ter beschikking worden gesteld van de hoogste leidinggevende ambtenaren.

Wanneer de resultaten van de bevraging bekend zijn, zal het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie van de FOD Budget en Beheerscontrole de conclusies kunnen aanwenden voor het onderbouwen van het beleidsadvies op het gebied van het federaal integriteitsbeleid en de operationele ondersteuning van het integriteitsmanagement in het federaal administratief openbaar ambt.

De hoogste leidinggevende ambtenaar van elke deelnemende organisatie zal op basis van het verticaal syntheserapport kunnen beoordelen welke maatregelen hij wenst te nemen met het oog op het voeren van een integriteitsbeleid in zijn organisatie.

B. Migratie en Asiel :

De diensten die afhangen van de minister voor Migratie- en Asielbeleid hebben tijdens de referentieperiode van 10 juni 2007 tot op heden slechts één studie besteld.

Die studieopdracht bestond uit de oprichting van een website voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen door de firma NAMAHN uit Brussel. Die firma werd gekozen op basis van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking omdat zij een voordeligere offerte ingediend had voor een bedrag van 10 738,75 euro. De uitvoering van de opdracht gebeurde in het Frans, tijdens de maanden september en oktober 2007. Er werd geen eindverslag opgemaakt, aangezien de website tweetalig is.

C. Gezin :

Wat betreft de beleidscel Gezinsbeleid werden verschillende studies gevoerd in de periode van 10 juni 2007 tot vandaag.

Bemiddeling in familiezaken: deze studie boog zich over de vraag hoe het gebruik van de bemiddeling in familiezaken bevorderd kan worden in geval van familiale conflicten. Het doel van het onderzoek bestond uit het achterhalen van de oorzaken van de zwakke ontwikkeling van de familiale bemiddeling en “het vinden van een manier om de toepassing van familiale bemiddeling vóór de juridisering van het familiaal conflict aan te moedigen, en alzo een maximale slaagkans te bekomen”.

De studie werd via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toegekend aan de Katholieke Universiteit Leuven, die de voordeligste offerte ten bedrage van 48 800 euro deed. De uitvoering gebeurde in het Frans en het Nederlands en is begonnen op 1 januari 2009 voor een duur van negen maanden. Op 10 november 2009 werd een eindverslag voorgesteld aan de Parlementairen en de Magistratuur en, zoals overeengekomen in het lastenboek, zal het resultaat tien maanden later verspreid worden.

Gelijkmatig verdeeld verblijf in het kader van een (echt)scheiding: deze studie bestaat uit de evaluatie van de invoering van het gelijkmatig verdeeld verblijf in het kader van een (echt)scheiding. Het doel van het onderzoek is het analyseren van de verschillende manieren waarop het verblijf door de gezinnen georganiseerd wordt, al dan niet gelijkmatig verdeeld, alsook de diverse “strategieën” of regelingen die tussen ouders worden getroffen, en eventueel hun nieuwe respectieve gezinnen, die hen in staat stellen om de specifieke financiële en praktische zaken in verband met. het type verblijf te beheren.

Na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd de opdracht toegewezen aan de Universiteit van Luik, waarvan de offerte ten bedrage van 75 837 euro de voordeligste was. De uitvoering gebeurde in het Frans en het Nederlands en liep vanaf 1 januari 2009 voor een duur van negen maanden. Op 08 januari 2010 werd een eerste verslag van dit project uiteengezet, en op 1 maart 2010 vond een voorstelling plaats in het Huis der Parlementariërs. Volgens de overeenkomst in het lastenboek zal het resultaat zes maanden later verspreid worden. In het kader van deze studie werd aan dezelfde inschrijver een bijkomend onderzoek gevraagd overeenkomstig artikel 17 § 2, 2a van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, met als doel het onderzoek uit te breiden naar jongeren die de (echt)scheiding en het gelijkmatig verdeeld verblijf ervaren hebben. Het bedrag van deze bijkomende studie is 18 924  euro voor een periode van drie maanden vanaf 1 november 2009.

Voorwaarden voor de oprichting van een communautaire site: deze studie bestond uit een onderzoek naar de uitvoerbaarheid en een analyse van de huidige situatie met betrekking tot websites in het teken van de gezinnen en de bescherming van kinderen die gebruik maken van het Internet en de communautaire sites. De doelstelling is een panorama te schetsen van de sites die gewijd zijn aan de risico’s van het gebruik van internet door kinderen, en de zwakke punten van de onderzochte sites verder uit te werken, om zodoende de site www.degezinnen.be een differentiërend voordeel te geven. Er werd een overeenkomst aangegaan met de PVBA CéDéfine, die een offerte van 30 125 euro deed. De uitvoering gebeurde in het Frans en liep van 08 december 2008 tot 30 juni 2009. Op 29 september 2009 werd een eindverslag van dit project voorgesteld.

Verzoening beroepsleven en schoolopvolging:

Dit betrof een studie met betrekking tot de manier waarop individuen hun beroepsleven en het schoolleven van hun kinderen met elkaar verzoenen. Deze studie ging dieper in op de situaties waarin tweeverdienende gezinnen zich bevinden ten opzichte van de schoolbegeleiding van de kinderen en gaf, na analyse van de resultaten door een groep experts, aanbevelingen en advies. Er werd een subsidie van 3 500 euro toegekend aan de VZW Jump. De uitvoering gebeurde in het Frans en het Nederlands en liep van 16 juni 2009 tot 30 juni 2009. Het verslag van de resultaten werd ons bezorgd op 30 oktober 2009.

Beslechten van familiale geschillen in schoolomgeving:

Actie-onderzoek dat meer duidelijkheid moet brengen in datgene dat Justitie in het werk zou kunnen stellen in verband met bepaalde aspecten van het ouderlijk gezag, kinderbescherming, en familiale conflicten tegenover de verplichtingen van de schoolomgeving. Er werd een subsidie van 8 000 euro toegekend aan de VZW SEGEC. De uitvoering gebeurt in het Frans en loopt van 31 mei 2009 tot het einde van het eerste trimester 2010. Op dat moment zal er ook een resultatenverslag overgemaakt worden.

Ontwikkeling van een model van parameters dat de mogelijkheid biedt de budgettaire impact te evalueren van het toekennen van voorschotten door de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO): Het doel van de studie is het creëren van een instrument dat de budgettaire impact analyseert van het systeem betreffende de toekenning van voorschotten, en het creëren van maatregelen tot wijziging van de toekenningsvoorwaarden. De voornaamste ordonnateur van deze opdracht is de DAVO met de budgettaire deelname van het Kabinet Financiën, het Kabinet van de Staatssecretaris voor Gezinsbeleid en het Kabinet van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding.

Er werden twee lastenboeken gepubliceerd maar er was geen enkele inschrijver. Teneinde de doelstellingen te bereiken, wordt een procedure via overeenkomst overwogen.

Het door de Staatssecretaris voor Gezinsbeleid toegekende budget bedraagt 20 000 euro.