Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5754

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Belgische Technische Co÷peratie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen

Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
11/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4705

Vraag nr. 4-5754 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2008 blijkt dat de Belgische Technische Co÷peratie op 1 april van dat jaar nog steeds geen taalkaders had opgesteld.

1.Waaraan is deze lacune te wijten?

2.Wordt er intussen reeds gewerkt aan de nodige taalkaders? Welke einddatum wordt daarbij vooropgesteld?

3.Wat zijn momenteel de feitelijke taalverhoudingen bij de BTC? Wat zijn de taalverhoudingen op directieniveau?

Antwoord ontvangen op 11 januari 2010 :

Antwoord op vraag 1

Zoals u weet behelst de hoofdopdracht van de Belgische Technische Coöperatie de uitvoering van de ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s voor rekening van de Belgische overheid. De Belgische Technische Cooperatie is werkzaam in twintig landen. Het werk dat het merendeel van de personeelsleden van de BTC zowel in het hoofdkantoor als op het terrein verricht, is bestemd voor de overheden van deze landen en hun onderdanen. De BTC heeft nagenoeg geen contact met het Belgische publiek.

Wij verwachten van het merendeel van de personeelsleden dan ook dat ze zich in de eerste plaats kunnen uitdrukken in de taal die in onze partnerlanden wordt gehanteerd, met name vooral het Spaans, het Engels en het Frans.

Wij willen ook uw aandacht vestigen op de veranderingen waarop de BTC moet inspelen. De lijst van landen die hulp ontvangen van België wijzigt immers op gezette tijden en ook de financiële middelen die aan de landen worden verstrekt, kunnen in de loop der jaren grote wijzigingen ondergaan. Zulks houdt in dat de BTC het aantal personeelsleden en hun profiel voortdurend moet afstemmen op bepaalde vereisten, zoals de kennis van vreemde talen.

Omdat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) zich terdege rekenschap geeft van de specifieke aard van de BTC, formuleerde ze haar advies 35.120 als volgt: “…blijkt evenwel dat de SWT weinig verenigbaar lijken te zijn met de werkingsvoorschriften van die dienst die van een heel bijzondere aard is.” De VCT stemde dan ook met eenparigheid van stemmen, min een stem tegen, een wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de BTC, teneinde deels af te wijken van de wetgeving betreffende het taalgebruik in bestuurszaken.

Antwoord op vraag 2

De BTC is momenteel nog in bespreking met de Vaste Commissie voor Taaltoezicht om tot een passende oplossing te komen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel niet in de weg staat.

Wij stellen met klem dat deze oplossing het streven naar een zo efficiënt mogelijke rechtstreekse bilaterale samenwerking niet in de weg mag staan en dat ze de rechten van het personeel ter plaatse niet mag schaden.

Antwoord op vraag 3

Om u in het bezit te stellen van alle gegevens, delen wij mee dat de 196 personeelsleden van de BTC die per 1 oktober 2009 waren tewerkgesteld in het hoofdkantoor, bestonden uit:

– 108 Franstaligen;

– 87 Nederlandstaligen.

Het directiecomité van de BTC telt in principe vijf leden: drie Nederlandstaligen, een Franstalige en een betrekking die momenteel vacant is. Deze vacature staat alleen open voor Franstaligen.