Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5724

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Wijziging van de voornaam of familienaam - Nationaliteitsvereiste - Verblijfplaats

achternaam
nationaliteit
buitenlandse staatsburger
verblijfplaats
illegale migratie
vreemdelingenrecht

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
4/3/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4926

Vraag nr. 4-5724 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 15 mei 1987 bepaalt de modaliteiten voor de verandering van namen en voornamen. Artikel 2 stelt: “ Elke persoon die enigerlei reden heeft om van naam of voornaam te veranderen, kan daartoe aan de minister van Justitie een met redenen omkleed verzoek richten. ” De term “ persoon ” is hierbij wel zeer ruim.

1.Kunnen ook personen die niet de Belgische nationaliteit hebben van deze bepaling gebruik maken?

2.Zo ja, moeten deze personen dan legaal in België verblijven op het moment van de aanvraag, of geldt deze bepaling ook voor illegalen?

3.Als een burger met de nationaliteit van een ander land dan België een naamsverandering aanvraagt in België, wordt dan contact opgenomen met de administratie van dat land? Wordt in het bijzonder nagegaan of deze persoon daar strafbare feiten heeft gepleegd?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

1. De procedure houdende naamsverandering bedoeld in de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, heeft uitsluitend betrekking op Belgische onderdanen. Zij is eveneens van toepassing op vluchtelingen en staatlozen die hun gewone verblijfplaats in België hebben.

Artikel 36, tweede lid, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht bepaalt dat “de Belgische overheden bevoegd zijn om kennis te nemen van vorderingen tot verandering van de naam of voornamen van een persoon indien deze bij de instelling van de vordering Belg is”. Artikel 3, derde lid, van hetzelfde Wetboek stelt dat “de verwijzingen in deze wet naar de nationaliteit van een natuurlijke persoon die krachtens de wet of internationale verdragen die België binden de hoedanigheid van staatloze of vluchteling heeft, worden vervangen door een verwijzing naar de gewone verblijfplaats”.

2. Voornoemde wet van 15 mei 1987 is niet van toepassing op vreemdelingen die illegaal in het land verblijven. De verzoeken tot verandering van naam die worden ingediend door die personen zijn dus onontvankelijk.

3. Wat de vreemdelingen betreft die erkend werden als vluchteling, wordt in het kader van de procedure tot naamsverandering geen contact genomen met hun land van herkomst, precies wegens hun hoedanigheid van vluchteling. Ter herinnering, een vluchteling wordt gedefinieerd als elke persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen (zie artikel 1 van het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953, Belgisch Staatsblad, 4 oktober 1953, art. 1 van het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet van 27 februari 1969, Belgisch Staatsblad, 3 mei 1969).

De staatloze is per definitie iemand die door geen enkele Staat als onderdaan wordt beschouwd (zie art. 1 van het Verdrag van 28 september 1954 betreffende de status van staatlozen, goedgekeurd bij de wet van 12 mei 1960, Belgisch Staatsblad, 10 augustus 1960).

In het kader van de procedure tot naamsverandering wordt rekening gehouden met strafrechtelijke antecedenten van de verzoekers ongeacht of ze vluchteling, staatloze of Belgische onderdaan zijn.