Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5544

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden

politie
pensioenregeling
Rekenhof (BelgiŰ)
doorgeven van informatie
statuut van de ambtenaar
Pensioendienst voor de overheidssector

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
23/3/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2618

Vraag nr. 4-5544 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om na te gaan in hoeverre de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) het nieuwe pensioenstelsel voor de ge´ntegreerde politiediensten beheerst, heeft het Rekenhof de pensioendossiers onderzocht die in 2006 aan zijn voorafgaand visum werden voorgelegd. Het gaat om honderd vijfenzestig Franstalige rustpensioendossiers van de ge´ntegreerde politie die minstens voor een deel diensten omvatten vervuld in de nieuwe ge´ntegreerde politiediensten. Het gaat voornamelijk om dossiers van officieren, aangezien bij hen de overgang van de oude naar de nieuwe schaal volgens complexe regels verliep. Daarnaast werden de dertien betrokken dossiers van overlevingspensioenen gecontroleerd.

Volgens artikel 10 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de Sociaal Verzekerde moet de socialezekerheidsinstelling de beslissing over het pensioen binnen vier maanden na de ontvangst van het dossier meedelen aan de aanvrager. Die termijn wordt opgeschort indien de gegevens uit het dossier ontoereikend zijn en bijkomende inlichtingen moeten worden gevraagd. Bovendien moet de PDOS de aanvrager op de hoogte brengen als de termijn niet kan worden nageleefd.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat bij 30 % van de onderzochte pensioendossiers de kennisgeving niet gebeurde binnen de wettelijke termijnen. In meer dan de helft van die gevallen is die vertraging niet te verklaren door een vraag om bijkomende inlichtingen (omdat het dossier dat de werkgever of de gepensioneerde doorstuurde, onvolledig was). Bovendien was in de onderzochte dossiers geen spoor terug te vinden van de omstandige inlichtingen voor de aanvrager ingeval het onmogelijk blijkt om binnen vier maanden te beslissen over de pensioenaanvraag. De wet bepaalt nochtans dat de aanvrager in dat geval ge´nformeerd moet worden.

Het antwoord van de minister van Pensioenen dateert van 8 augustus 2007. Het bevat in essentie alleen de aanbeveling dat de wettelijke bepalingen en voorschriften strikt toegepast moeten worden, maar het vermeldt geen concrete maatregelen om de gesignaleerde tekortkomingen weg te werken.

1. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de vertragingen in het verwerken van pensioendossiers weg te werken ?

2. Waarom worden de pensioengerechtigden niet ingelicht over eventuele vertragingen bij de afhandeling van hun dossier ? De wet vereist dat nochtans.

3. De vertragingen worden de facto opgevangen door het systeem van voorschotten. Hoe lang moet er gemiddeld per pensioendossier met voorschotten gewerkt worden ?

4. Doen zich bij de Nederlandstalige pensioendossiers dezelfde problemen voor ?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2010 :

In antwoord op uw vraag, betreffende het beheer van de pensioendossiers van de personeelsleden van de geïntegreerde politie, deel ik u mede dat er al bepaalde maatregelen zijn genomen sinds het antwoord dat op 8 augustus 2007 werd gegeven op de voorgaande vraag aangaande hetzelfde onderwerp.

Zo werden er conform de personeelsplannen 2008 en 2009 van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) nieuwe personeelsleden aangeworven en opgeleid om te verhelpen aan een personeelstekort ten gevolge van een toename van het aantal dossiers en de oppensioenstelling van verschillende personeelsleden van de betrokken diensten.

Bovendien heeft het Capelo project als doel een databank met loopbaangegevens van de personeelsleden behorend tot de overheidssector te creëren door bij de betrokken werkgevers de digitale gegevens op te vragen die noodzakelijk zijn voor een overzicht van de loopbaan van de personeelsleden die pensioenrechten hebben opgebouwd binnen de pensioensstelsels van de overheidssector, wat vervolgens een meer actief beheer van de dossiers zou moeten waarborgen en dit zelfs vóór de officiële aanvraag tot oppensioenstelling. De eerste toepassingen van het project zullen plaatsvinden vanaf 2011.

Om op de punten 2 en 3 van uw vraag te antwoorden, moet u weten dat de toekomstige gepensioneerden in het algemeen goed worden geïnformeerd over het verloop van de behandeling van hun dossier binnen de PDOS: ontvangstbevestiging met vermelding van de dossierverantwoordelijke; bijkomende vragen inzake cumul, gezinssituatie, specifieke onvoldoende gerechtvaardigde diensten; bericht van betaling van het pensioen... en niet te vergeten de talrijke telefoons en e-mails met de betrokken personen.

Bovendien worden de door het Handvest van de sociaal verzekerde (wet van 11 april 1995) opgelegde termijnen voor uitbetaling van de pensioenen in de meeste gevallen gerespecteerd.

Enkel een beperkt aantal pensioendossiers van personeelsleden van de geïntegreerde politie (ongeveer 5 % in de loop van 2009) kent een vertraging die de door het handvest opgelegde normen overschrijdt; deze vertraging houdt vaak verband met een specifieke en dus langere behandeling van de betrokken dossiers.

Aan de betrokken gepensioneerden worden in dit geval evenwel pensioenvoorschotten uitbetaald die, naargelang het geval, oplopen tot meer dan 90 % van het waarschijnlijke definitieve pensioenbedrag.

De regularisatie van deze dossiers verschilt uiteraard naargelang het moment en de aard van de antwoorden die worden gegeven op de bijkomende vragen van de PDOS, die de nodige inspanningen levert om in de betrokken gevallen de termijn tussen de betaling van voorschotten en de betaling van het definitieve bedrag van het pensioen zo kort mogelijk te houden.

Er moet nog worden opgemerkt dat er geen verschil is tussen de dossiers van de officieren en de andere.

Voor wat betreft de Nederlandstalige pensioendossiers stellen er zich geen problemen. De gunstige effecten op de afhandeling van de pensioendossiers van de overheidssector ten gevolge van de toepassing van het Capelo project gelden vanzelfsprekend voor al deze dossiers.