Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5486

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Rapporten over de uitbetalingsinstellingen - Publicatie

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
werkloosheidsverzekering

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
22/2/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4452

Vraag nr. 4-5486 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een vermelding op de webstek van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) maakt de RVA jaarlijks een rapport op waarin de prestaties van de diverse uitbetalingsinstellingen worden vergeleken alsook hun kostprijs voor de overheid.

1. Bestaat dit rapport?

2. Wie maakt het op en aan wie wordt het voorgelegd?

3. Werd dit rapport gepubliceerd, hetzij online, hetzij gedrukt? Zo neen, waarom niet?

4. Met mijn schriftelijke vraag nr. 3-6747 (Vragen en Antwoorden, nr. 3-90, blz. 10 796) vroeg ik een kopie van dit rapport. Waarom ontving ik dit niet?

5. Per brief vroeg ik de geachte minister vervolgens een kopie van dit rapport in maart 2008. Waarom kreeg ik geen antwoord?

6. Zal zij mij nu alsnog een kopie van dit rapport bezorgen voor de jaren 2007 en 2008?

Antwoord ontvangen op 22 februari 2010 :

1) Overeenkomstig artikel 46, § 6 van het ministerieel besluit van 22 november 1995 betreffende de algemene reglementering van de beheersboekhouding van de erkende uitbetalingsinstellingen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2002, dient de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) ieder jaar aan de minister, die bevoegd is voor de werkloosheidsreglementering, de jaarrekeningen van de erkende uitbetalingsinstellingen te bezorgen.

2) Dit verslag dient ten laatste twaalf maanden na ontvangst van de geconsolideerde jaarrekeningen en de bijlagen, te worden opgesteld en dient vergezeld te zijn van een verslag van de RVA dat onder andere slaat op de naleving van de bepalingen van dit besluit en op de door de RVA uitgevoerde analyse van de jaarrekeningen van de uitbetalingsinstellingen.

Deze jaarrekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Beheerscomité van de RVA, die de bevoegde diensten kan machtigen het verslag aan de voogdijminister over te maken.

Dit jaar betreft het een verslag aan de minister over het boekjaar 2007.

3) Dit verslag wordt niet gepubliceerd.

4) Uw vraag nr 3-6747 werd gesteld aan mijn voorganger en er werd U een antwoord verschaft (Vragen en Antwoorden, nr 3-90, blz. 10796).

5) en 6) Tot nu toe heeft het Beheerscomité van de RVA de publicatie van dit verslag niet toegelaten.