Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5320

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Pesticiden en biociden - Beperking van het gebruik

duurzame ontwikkeling
verdelgingsmiddel
fytosanitair product
volksgezondheid

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
22/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4864

Vraag nr. 4-5320 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 vermeldt in punt 31210-1 dat tegen het jaar 2010 op federaal niveau een plan zal opgesteld worden dat het gebruik en de risico's van pesticiden en biociden moet verminderen.

1. Werd dit plan reeds gepubliceerd? Zo ja, waar en wanneer?

2. Welke wetgevende maatregelen waren hiervoor nodig? Welke wetten en koninklijke besluiten moesten hiervoor goedgekeurd of gewijzigd worden? Zijn sommige daarvan nog in behandeling of in voorbereiding?

Antwoord ontvangen op 22 januari 2010 :

Er bestaat wel degelijk een Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden (PRPB) op federaal niveau. Het kwam tot stand krachtens het koninklijk besluit van 22 februari 2005 dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2005.

Het bestrijkt de periode van 2005 tot 2010.

De eerste actualisatie (2007-2008) schetst een beeld van de activiteiten gedurende de eerste tien jaren, bepaalt de prioritaire acties voor de nieuwe periode en herziet de beheerstructuren van het programma.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe actualisatie (2009-2010) die binnenkort zal worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het PRPB beschikt over een eigen website www.prpb.be waarop de verschillende activiteiten van het programma worden voorgesteld.

De koninklijke besluiten die werden gepubliceerd of gewijzigd en die de invoering van het PRPB en diens acties mogelijk hebben gemaakt zijn de volgende:

Gepubliceerde of gewijzigde koninklijke besluiten

Publicatie van het koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende het eerste reductieprogramma van de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en de biociden.

Op 10 mei 2006, wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten. De sancties in geval van niet betaling werden verscherpt.

Op 9 januari 2007, wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. De samenstelling van het Erkenningscomité voor de pesticiden werd gewijzigd. Actualisering door het ministerieel besluit van 27 november 2008.

Op 20 september 2007 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten. Dit besluit voerde aparte bijdragen in voor producten bestemd voor beroepsgebruik en producten bestemd voor amateurgebruik.

Op 20 december 2007, wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Deze Raad wordt uitgebreid om beter de openbare en privébelangen op het gebied van de biociden te vertegenwoordigen.

Koninklijke besluiten in voorbereiding

Een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik werd opgesteld. Dit ontwerp voert de splitsing in van de erkenningen voor pesticiden voor amateurgebruik en die voor professioneel gebruik. Het zou in de loop van januari 2010 moeten gepubliceerd worden.

Er is een ontwerp van koninklijk besluit in voorbereiding betreffende de verplichting voor de professionele gebruikers van om in het bezit te zijn van een kenniscertificaat gewasbescherming

Verder staat de Europese Unie op het punt om een Kaderrichtlijn voor een duurzaam gebruik van pesticiden te publiceren. Het gaat om de richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad tot invoering van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

In de plaats van het PRPB komt er dan progressief een Nationaal Actieplan, zoals vereist door de Kaderrichtlijn.