Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5118

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) - Huishoudelijk reglement - Vastlegging van de bevoegdheden van de leidend ambtenaar ten opzichte van de vzw Smals

sociale zekerheid
informatica
Rekenhof (België)
organisatie zonder winstoogmerk

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-5118 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Rekenhof moeten de bevoegdheden van de leidend ambtenaar met betrekking tot de samenwerking met de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid (OISZ), door elk beheerscomité van elke OISZ expliciet vastgelegd worden in het huishoudelijk reglement, zowel wat betreft het sluiten van contracten als wat betreft de lidmaatschapsrelatie (bijvoorbeeld aanvaarding van wijzigingen in de statuten).

Bij die gelegenheid moet dat reglement ook in overeenstemming gebracht worden met de specifieke voorschriften die van toepassing zijn voor de bevoegdheidsdelegatie bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten.

In een reactie sloot het College van OISZ zich hierbij aan. Het College kondigde ook aan dat het een voorstel aan haar leden zou doen, zodat zij die richtlijn van het Rekenhof volgens hun bepalingen kunnen opnemen in hun huishoudelijk reglement.

Wordt die aanbeveling van het Rekenhof in alle OISZ toegepast? Zo neen, hoeveel OISZ schieten dan nog tekort? Welke maatregelen werden al genomen om hen ertoe te brengen hun huishoudelijk reglement aan te passen?