Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5096

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Rekenhof - vzw Smals - Afsplitsing van de uitgaven - Begroting van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid

sociale zekerheid
informatica
Rekenhof (België)
organisatie zonder winstoogmerk
begroting

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-5096 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het rapport van Rekenhof over de samenwerking met de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals beveelt het Hof aan dat de uitgaven aan de vzw Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid (OISZ), in de begroting en de rekeningen van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid afgesplitst zouden worden van alle overige informaticauitgaven. In de toelichtende commentaar bij de begroting en de rekeningen of in een afzonderlijk jaarlijks activiteitenverslag van de vzw Smals zou eveneens gerapporteerd moeten worden over de stand van zaken in de belangrijke lopende projecten (kosten en afwerkinggraad) en er zou een inzicht gegeven moeten worden over de verhouding tussen ontwikkelings- en onderhoudskosten, gelet op het grote aandeel hiervan in de totale werkingsuitgaven.

Het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid heeft daarop geantwoord dat dit in “de meeste openbare instellingen van sociale zekerheid” reeds op die manier gebeurt, en het college sluit zich – met een klein voorbehoud inzake flexibiliteit – aan bij deze aanbeveling.

1.Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze aanbevelingen inzake de begroting en de rekeningen door alle Openbare Instellingen van sociale zekerheid te laten naleven?

2.Welke Openbare Instellingen van sociale zekerheid blijven hierbij nog in gebreke?