Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5092

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Rekenhof - vzw Smals - Budgettaire reserves - Noodzakelijkheid

sociale zekerheid
informatica
organisatie zonder winstoogmerk
Rekenhof (België)

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-5092 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft opgemerkt dat de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid, volgens de jaarrekening over het jaar 2007 voor 14,7 miljoen euro voorzieningen heeft aangelegd voor “ risico’s en kosten ”, waarvan 7,5 miljoen euro voor “ risico’s verbonden aan ontwikkeling ” en 1,2 miljoen euro voor de “ versnelde hernieuwing van informaticamaterieel en software ”.

Of deze voorzieningen voldoen aan de voorwaarden van de boekhoudreglementering, zoals een omschrijving van de voorzieningen die overeenstemt met de betrokken risico’s en een stelselmatige opbouw van de nodige sommen zonder af te hangen van het resultaat van het boekjaar, berust bij het oordeel van de bedrijfsrevisor van de vzw. Het Rekenhof is immers niet bevoegd om zelf de rekeningen van de vzw te controleren. Het Hof merkt op dat het aanleggen van voorzieningen op zich een gezond bedrijfseconomisch principe is, maar dat de noodzaak hiervan zich bij de vzw Smals niet lijkt te stellen: de vzw mag bij haar leden immers steeds alle gemaakte kosten doorrekenen. Hier worden dus middelen van de sociale zekerheid aangewend om bij een vzw een vorm van budgettaire reserves op te bouwen waarvoor de begroting van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid geen machtiging omvat.

Is de geachte minister het eens met deze zienswijze van het Rekenhof? Zo ja, welke conclusies trekt zij daaruit?