Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4863

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 26 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Voedingsgewoonten - Aangekondigde enquête

duurzame ontwikkeling
voedingsgewoonte
volksgezondheid
onderzoek naar de consumptie
verdelgingsmiddel

Chronologie

26/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
24/11/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4863 d.d. 26 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 vermeldt in punt 31210-3 dat in het kader van de beperking van het gebruik van pesticiden en biociden een nationale enquête over de voedingsgewoonten zou gehouden worden.

1. Wanneer werd deze enquête uitgevoerd? Hoeveel personen namen daaraan deel?

2. Werden de resultaten van deze enquête reeds geanalyseerd? Zo ja, waar en wanneer werd deze analyse dan gepubliceerd?

3. Zijn uit deze analyse beleidswijzigingen, aanpassingen van de normen of wetgevende initiatieven voortgevloeid? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

1. De enquête werd uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Ze beslaat de periode 2004-2005. Drieduizend tweehonderd personen (volwassenen) hebben deelgenomen. Er is een gelijkaardige enquête met kinderen voorzien voor 2010.

2. Een rapport met resultaten is beschikbaar op het internet op het adres http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/foodfr/table04.htm.

3. De door deze enquête verkregen gegevens konden niet geïntegreerd worden in het Europese model dat gebruikt wordt voor de inschatting van de blootstelling aan pesticiden en de vastlegging van maximale residulimieten omdat zij niet uitgedrukt werden in basis-ingrediënten maar in getransformeerde producten. Dit was ook het geval voor een studie op kinderen die uitgevoerd werd door de Universiteit Gent. Enkel de gegevens voor de acute consumptie van vers fruit en groenten door kinderen konden worden weerhouden. Deze werden geïntegreerd in het Europese Primo2 model. Op verzoek van DG4 van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft het onderzoek een link voorzien tussen de gegevens van de consumptie-enquête van het WIV en een gegevensbank voor fruit en groenten in voedingsmiddelen. Deze gegevens zijn beschikbaar sedert midden januari 2009. Opdat het Belgische model voor opneming zou gebruikt kunnen worden voor de inschatting van de chronische blootstelling aan pesticiden, zijn ook de gegevens voor graangewassen en producten van dierlijke oorsprong nodig.

In afwachting, in het kader van een eventuele nieuwe versie van het Europese model Primo, zou enkel de acute blootstelling van volwassen Belgen kunnen worden toegevoegd.