Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4453

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 18 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen

fonds voor bestaanszekerheid
houtindustrie
sociale bijdrage
arbeidsinspectie
loonpremie

Chronologie

18/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4454
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5282

Vraag nr. 4-4453 d.d. 18 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In december 2007 wees ik de minister op achterstallige bijdragen aan de Rijkdsienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) van het in de titel vermelde Fonds voor bestaanszekerheid, vooral beheerd door de drie monopolievakbonden, van intussen bijna 4 miljoen euro. Er werd toen gezegd dat de RSZ de zaak zou nagaan.

Later werd dan geantwoord dat in april 2008 eindelijk tot een controle was overgegaan.

In mei 2008 werd gemeld (mondelinge vraag nr. 4-316, Handelingen, nr. 4-32, blz.7) dat er over de achterstallen nog “discussie” was en dat deze “discussie nog niet afgelopen was”, en ook nog “het voorwerp kan uitmaken van procedures voor de bevoegde arbeidsrechtbanken”.

Graag deze vragen:

1. Menen de inspectie van de RSZ en de inspectie Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg dat er door dit Fonds achterstallige RSZ verschuldigd is?

2. Zo ja, welk bedrag bedraagt de achterstal?

3. Werd het standpunt van de inspectie RSZ reeds ondubbelzinnig medegedeeld aan dit Fonds? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

4. Werd het standpunt van de inspectie Toezicht op de sociale wetten van de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg reeds ondubbelzinnig medegedeeld aan dit Fonds? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

5. Heeft dit Fonds deze mededeling(en) aangevochten bij een Arbeidsrechtbank?

Zo ja, wanneer en waar?

6. Zo neen, wanneer zal dan het achterstallige bedrag effectief ingevorderd worden?

7. Welk bijkomend bedrag zal ingevorderd worden aan intresten en boetes?