Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4301

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 7 september 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Argentinië - Mexico - Drugsbeleid - Bezit van marihuana en cocaïne voor privégebruik

Argentinië
Mexico
verdovend middel
drugverslaving

Chronologie

7/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 )
8/10/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4301 d.d. 7 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Argentijnen mogen voortaan kleine hoeveelheden marihuana voor privégebruik in bezit hebben. Dat heeft het Argentijnse Hooggerechtshof dinsdag 25 augustus 2009 besloten.

Volgens de rechters belast met de uitspraak is in de Argentijnse Grondwet vastgelegd dat “ iedere volwassene zelfstandig beslissingen kan nemen over zijn of haar levensstijl zonder dat de staat kan ingrijpen “. Privégedrag is alleen strafbaar “ als het een concreet gevaar oplevert of de rechten of goederen van anderen schaadt “.

Luttele dagen eerder besloot Mexico het bezit van kleine hoeveelheden heroïne, marihuana en cocaïne te legaliseren. Volgens de Mexicaanse autoriteiten kost de bestrijding van privégebruik van drugs te veel politie-inzet. Dit zou ten koste gaan van de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Latijns-Amerika is de bakermat van drugs als cocaïne. Met name in Mexico sterven ieder jaar duizenden mensen door drugsgerelateerde geweld.

Gezien het korte voorgaande kader, kort volgende vragen:

1. Zijn deze berichten juist?

2. Zo neen, hebben onze ambassades gecheckt wat het nieuwe drugsbeleid is in deze landen?

3. Wat vindt de geachte minister van deze evolutie?

Antwoord ontvangen op 8 oktober 2009 :

Argentinië

1. Op 25 augustus 2009 verleenden de zeven leden van het Argentijnse Hooggerechtshof met eenparigheid van stemmen gratie aan vijf personen die waren gearresteerd omdat ze ieder in het bezit waren van drie marihuanasigaretten. Het Hof oordeelde dat er geen sprake was van ostentatief gebruik van de drugs en dat het gebruik ervan geen schade berokkende aan derden. Het Hooggerechtshof beoordeelt het bezit van marihuana voor persoonlijk gebruik in deze omstandigheden niet als onrechtmatig.

Als argument voor zijn beslissing oordeelde het Hooggerechtshof dat § 2 van artikel 14 van wet 23.737 van het wetboek van strafrecht ongrondwettig is. Deze paragraaf bepaalt dat een gevangenisstraf van één maand tot twee jaar wordt opgelegd indien uit de beperkte hoeveelheid drugs die de gebruiker in zijn bezit heeft, ondubbelzinnig blijkt dat de drugs voor persoonlijk gebruik zijn bestemd. Deze paragraaf zou in tegenspraak zijn met de Grondwet die, volgens het Hof, het gebruik van verdovende middelen in de privésfeer beschermt. Artikel 19 van de Grondwet bepaalt inderdaad dat « het privégedrag van personen dat op geen enkele manier een schending van de openbare orde en de openbare zeden inhoudt en dat geenszins schade berokkent aan derden, onder de bevoegdheid van God valt en niet wordt onderworpen aan het gezag van de magistraten ».

De uitspraak van het Hof heeft in principe enkel betrekking op bovenvermelde zaak, maar zij geldt uiteraard als rechtspraak waarmee de lagere rechtbanken rekening dienen te houden.

In zijn uitspraak hoedt het Hooggerechtshof zich ervoor de drempel voor de hoeveelheid drugs die wordt toegelaten voor « persoonlijk gebruik » nader te bepalen. Het Hooggerechtshof spreekt zich evenmin uit over de te nemen stappen bij het gebruik van andere drugs. Het is nu aan de wetgever om wet 23.737, die door het Hooggerechtshof in vraag werd gesteld, aan te passen.

2. Niet van toepassing.

3. Ik ben van mening dat de beslissing van het Hooggerechtshof de goede richting uitgaat, in die zin dat ze het voor de Argentijnse politie mogelijk maakt zich te richten op de zwaardere criminaliteit (georganiseerde misdaad, handel in verdovende middelen, enz.). Bovendien zal deze beslissing leiden tot een verminderde bezetting van de gevangenissen, die in dit land zeer hoog ligt.

Mexico

1. De Mexicaanse Diario Oficial de la Federación publiceerde op 20 augustus 2009 de Wet tegen kleinhandel in drugs die het Congres einde april had aangenomen. Terwijl iedere verkoop van drugs in Mexico verboden blijft, wordt het loutere bezit voor “strikt persoonlijk en onmiddellijk gebruik” van verschillende soorten drugs niet langer strafbaar gesteld. Het gaat om de volgende stoffen en maximale gebruikershoeveelheden: marihuana (5 gram); opium (2 gram); heroïne (50 milligram); cocaïne (500 milligram); methamfetamines (40 milligram) en LSD (0,015 milligram). De maatregelen maken deel uit van een pakket dat bedoeld is om de taken van politie en gerecht in verband met privégebruik te verlichten en de vrijgekomen middelen in te zetten in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de drugkartels.

Naast het decriminaliseren van bezit van kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik, behandelt de wet druggebruik voor het eerst ook als een probleem van (volks)gezondheid. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gebruikers en verslaafden enerzijds en handelaren anderzijds.

2. De ambassades zijn ertoe gehouden over alle belangwekkende ontwikkelingen te rapporteren wat in dezen ook is gebeurd.

3. Voor zover druggebruikers vanuit een oogpunt van gezondheid ook in Mexico niet langer als criminelen worden gezien maar als hulpbehoevenden, en een verslaving als een ziekte is dit een goede ontwikkeling. Het niet vervolgen van druggebruikers voor het bezit van zeer kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik past in deze visie. De keuze van de stoffen en de maximale gebruikershoeveelheden is een verantwoordelijkheid van elke regering afzonderlijk.