Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3774

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Intercommunautaire BTW-fraude - Screening - Wijzigingen bestuurders en zaakvoerders

BTW
fraude
Europese Unie
belastingaangifte
fiscale controle
belastingadministratie
ondernemingsdirecteur
belastingfraude

Chronologie

9/7/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 )
27/8/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3775

Vraag nr. 4-3774 d.d. 9 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ter voorkoming van intercommunautaire BTW-fraude wordt bij de start van een onderneming een screening doorgevoerd. Zo'n screening gebeurt echter niet systematisch wanneer een onderneming wordt overgenomen of geÔnfiltreerd door mogelijk malafide ondernemers.

Als de benaming, het adres, de rechtsvorm of de activiteit verandert, moet een aangifte 604B worden ingediend. Daarna moet dezelfde procedure worden gevolgd als bij het formulier 604A, dus eventueel ook met de bijkomende vragenlijst 604Abis.

Als de bestuurders of zaakvoerders wisselen, moet daarentegen geen aangifte 604B worden ingediend. Verandering in het bestuur, van eigendom of in de eigendomsstructuur heeft op zich immers geen gevolgen voor het regime van de BTW. Als een controlekantoor weet krijgt van een wijziging van bestuurders of zaakvoerders in rechtspersonen, moet specifiek het profiel van de nieuwe gemandateerden worden bekeken. Dit kan aanleiding geven tot een diepgaander onderzoek. Maar het controlekantoor wordt meestal slechts informeel of toevallig op de hoogte gebracht van zulke wijzigingen. Er bestaat namelijk geen procedure waardoor de controlekantoren systematisch in kennis worden gesteld van de aanstelling van nieuwe bestuurders of zaakvoerders.

Omdat wijzigingen in het management moeten worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, is een risicoanalyse met behulp van text-mining (een techniek om geautomatiseerd informatie uit tekst te halen) in theorie mogelijk. De Ondersteuningscel BTW-Carrouselfraude (OCS) heeft die mogelijkheid onderzocht maar vond ze te duur en te ingewikkeld.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de controlekantoren systematisch op de hoogte te laten brengen van het wisselen van bestuurders of zaakvoerders?

Is het mogelijk de griffie van de rechtbank van koophandel te verplichten zulke wijzigingen van bestuurders of zaakvoerders door te geven aan het betrokken controlekantoor? Zo ja, welke maatregelen heeft hij dan reeds genomen om een vlotte transfer van gegevens naar de controlekantoren te verzekeren?

Antwoord ontvangen op 27 augustus 2009 :

Wanneer de benaming, het adres van de maatschappelijke zetel of de rechtsvorm van een onderneming wijzigt, moet in principe geen formulier 604B worden ingediend. Dit zou strijdig zijn met het principe van unieke gegevens-inzameling dat werd geïntroduceerd bij de invoering van de Kruispuntbank (KBO) voor Ondernemingen. Dergelijke wijzigingen worden derhalve opgenomen in de KBO en de BTW-controlekantoren worden van deze wijzigingen op de hoogte gebracht via een systematische gegevens-uitwisseling met de KBO.

Het indienen van een formulier 604B door een belastingplichtige is enkel verplicht indien de voornaamste administratieve zetel van zijn onderneming verplaatst wordt, het adres van de aansprakelijke vertegenwoordiger van een niet in België gevestigde belastingplichtige wijzigt, het communicatieadres van een niet in België gevestigde belastingplichtige met rechtstreekse btw-identificatie wijzigt, indien er iets wijzigt aan de aard van werkzaamheden, en deze wijziging een gevolg heeft op het recht op aftrek inzake btw, en ten slotte, bij wijziging van het rekeningnummer voor de terugbetaling van btw-teruggaven.

Wijzigingen van bestuurders of zaakvoerders verschijnen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en zijn online consulteerbaar voor de BTW-controle-kantoren. Gezien deze gegevens elektro-nisch beschikbaar zijn, is het niet nodig de griffie van de rechtbank van koophandel te verplichten dergelijke wijzigingen door te geven aan het betrokken btw-controlekantoor.

Op dit ogenblik is het echter nog niet mogelijk om de BTW-controlekantoren via geautomatiseerde signalen op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat toekomstige informaticatoepassingen hier wel in voorzien. Het project Sitran legt hiervoor reeds de basis, maar aangezien in dit kader de grondslag van een algemene signaletiek voor het enig dossier de primordiale doelstelling is en de BTW-controlekantoren thans reeds over de nodige gegevens kunnen beschikken, is het voor het ogenblik voorbarig om een kalender voor de realisatie van dergelijke functionaliteiten mede te delen.