Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3772

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Fraude - Niet-actieve BTW-nummers - Onderzoek

BTW
fraude
fiscale controle
registratie van maatschappij
belastingfraude

Chronologie

9/7/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 )
27/8/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3773

Vraag nr. 4-3772 d.d. 9 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de strijd tegen BTW-fraude heeft de administratie er alle belang bij dat enkel actieve belastingplichtigen over een geldig BTW-nummer beschikken en dat nummers die geen economische handelingen meer vertegenwoordigen, geregeld worden uitgezuiverd. Jaarlijks in de maand mei ontvangen de lokale kantoren via intranet een lijst van de belastingplichtigen die de laatste twee jaar nihil-aangiften indienden. De kantoren moeten vervolgens nagaan of er nog steeds BTW-plichtige activiteiten plaatsvinden. Voor 31 december moeten ze dan beslissen of het BTW-nummer wordt doorgehaald.

In 2006 stonden 1 923 belastingplichtigen op deze lijst. Volgens het verslag van het Rekenhof over intracommunautaire BTW-fraude is er geen informatie beschikbaar over het aantal schrappingen dat erop volgde.

Het Rekenhof is van mening dat een reactie na twee jaar inactiviteit te laat komt. Anderzijds mag de beschouwde periode ook niet te kort zijn. Dan zouden immers ook seizoensuitbatingen ten onrechte voorkomen op de lijst van nihil-indieners. Een onderzoek na één jaar nihil-aangiften lijkt echter wel redelijk.

Waarom kon het aantal schrappingen in 2006 niet worden vastgesteld? Is het probleem intussen weggewerkt? Van hoeveel van de 1 923 belastingplichtigen werd het BTW-nummer tenslotte doorgehaald?

Heeft de geachte minister intussen reeds maatregelen genomen om, zoals het rekenhof aanbeveelt, BTW-nummers reeds na één jaar inactiviteit te laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 27 augustus 2009 :

  1. In een interne instructie wordt aan de controlekantoren opgelegd om de lijst van de belastingplichtigen die nihil-aangiften indienden te onderzoeken en zo nodig het BTW-identificatienummer te schrappen. Deze aangezuiverde lijsten worden vervolgens terug-gezonden naar de centrale administratie. Momenteel wordt er evenwel nog niet systematisch een elektronische database bijge-houden met deze gegevens. Indien het geachte lid dit wenst kunnen de gevraagde gegevens, vanaf het jaar 2007, wel manueel worden opgezocht.

  2. De lijst werd aangepast in de zin van de aanbevelingen van het Rekenhof. Er werd bijgevolg onlangs voor het eerst een lijst overgemaakt aan de controlekantoren die alle belastingplichtigen bevat die gedurende één jaar bestendig nihil-aangiften hebben ingediend, in plaats van gedurende twee jaar.