Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3679

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 25 juni 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Controle

ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
audit
vergoedingen en onkosten
administratief toezicht
financiŽle audit

Chronologie

25/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009 )
19/8/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3679 d.d. 25 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft bij de federale en programmatorische overheidsdiensten en de federale politie een audit uitgevoerd naar de uitgaven voor het gebruik van tankkaarten door leden van de beleidscellen, houders van managementfuncties en ambtenaren.

Daaruit bleek dat Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en de FOD Sociale Zekerheid zich hoofdzakelijk beperkten tot een controle van de facturen van de leverancier en een periodiek nazicht van het verbruik en de gereden kilometers, bijvoorbeeld aan de hand van het logboek of de uitgevoerde zendingen. Het Rekenhof heeft nochtans bij de publicatie van het auditverslag een veel diepgaander systeem van interne controle aanbevolen, dat geÔnspireerd is op het systeem dat de FOD Defensie toepast.

1.Waarom werden er geen diepgaander controles uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld bij Defensie?

2.Hoeveel tankkaarten zijn bij de genoemde FODís in gebruik? Voor hoeveel personen en hoeveel voertuigen? Voor welk bedrag werd er het voorbije jaar met die kaarten getankt?

3.Werd naar aanleiding van deze audit binnen de genoemde FODís een onderzoek ingesteld naar mogelijke misbruiken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn hierbij dan misbruiken aan het licht gekomen?

4.Heeft de geachte minister reeds instructies gegeven om de aanbevelingen van het Rekenhof over een op het voorbeeld van Defensie geÔnspireerd controlesysteem over te nemen in de genoemde FODís en in haar beleidscel?

Antwoord ontvangen op 19 augustus 2009 :

  1. De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid heeft geen kennis gekregen via het Rekenhof of via een andere instantie betreffende het systeem van controle dat de FOD Defensie toepast. Het is belangrijk er op te wijzen dat de omvang van het voertuigenpark van de FOD bovendien niet te vergelijken is met dat van voornoemde FOD.

    Het blijkt dus dat de controles die bij de FOD Defensie worden uitgevoerd, te veel middelen moeten worden vrijgemaakt ten opzichte van de bedragen waarvan sprake is binnen de betrokken FOD’s. Overigens is het met het opgezette systeem voor beheerscontrole mogelijk om de uitgaven in het algemeen te controleren, en meer doorgedreven in geval van risico op misbruik.

  2. De FOD Volksgezondheid heeft 62 tankkaarten, voor 52 voertuigen. Het aantal personen dat daarover mag beschikken, kan niet worden bepaald aangezien sommige van die voertuigen ter beschikking van het personeel staan voor dienstreizen. In 2008 was het totale bedrag dat gepaard ging met het gebruik van deze kaarten, 113 949 euro, hetzij een gemiddelde van 1 838 euro per kaart.

    Voor de FOD Sociale Zekerheid is aan ieder voertuig één tankkaart verbonden, ongeacht de bestuurder. Op heden zijn er tien tankkaarten in gebruik voor voertuigen van het management – die een vaste bestuurder hebben - en acht tankkaarten voor de poolcars die door meerdere bestuurders kunnen worden gebruikt. Bestuurders van poolcars dienen voor iedere verplaatsing een reiswijzer in te vullen. In 2008 was het totale bedrag met het gebruik van deze kaarten 31 675,54 euro.

  3. en 4 Er is een permanente controle ingesteld om mogelijke misbruiken met de tankkaarten te vermijden en wel op maandelijkse basis. De combinatie van het detail op de facturen en de informaticatool die ons door de leverancier ter beschikking wordt gesteld maken een perfecte opvolging mogelijk. Er werden tot op heden geen misbruiken vastgesteld.

    Het bleek dus niet opportuun om bijkomende controlemiddelen te ontwikkelen en dit zowel voor de betrokken FOD’s als voor de beleidscel.