Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3456

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 11 mei 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Werkloosheidsuitkeringen - Aanvraag tot gelijkstelling met wachttijd van een opleiding of een stage in het buitenland - Aantallen in 2008

werkloosheidsverzekering
werkloosheid
werkloze
beroepsopleiding
Belgen in het buitenland
opleidingsstage

Chronologie

11/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 )
11/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3456 d.d. 11 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op basis van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering moet een wachttijd doorlopen worden om recht te hebben op wachtuitkeringen. Een aantal periodes worden in aanmerking genomen voor het doorlopen van deze wachttijd, dat geldt onder meer voor het volgen van een stage in het buitenland (artikel 36, § 2, 5°) die leidt tot een toename van de mogelijkheden die de werkloze heeft op de arbeidsmarkt mits aanvaarding door de directeur van het werkloosheidsbureau en rekening houdend met de criteria van artikel 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. Hiertoe dient de werkloze formulier C94C in te dienen.

Ik had van de geachte minister het volgende willen vragen voor het jaar 2008:

Hoeveel keer werd een “ aanvraag tot gelijkstelling met wachttijd van een opleiding, een stage in het buitenland ” (formulier C94C) ingediend door een werkloze? In hoeveel gevallen werden deze aanvragen goedgekeurd?

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

Wanneer de schoolverlater een stage in het buitenland wil volgen, dan kan hij vragen dat deze stage gelijkgesteld wordt met wachttijd.

De stage, die dient goedgekeurd te worden door de directeur van het werkloosheidsbureau, moet de mogelijkheid bieden om de inzetbaarheid van de werkloze te verbeteren in het bijzonder dankzij het verwerven van talenkennis of van praktijkervaring.

Er bestaan twee mogelijkheden:

a) men dient vooraf tijdens de wachttijd een aanvraag om gelijkstelling in. Vermits er in dit stadium nog geen werkloosheidsuitkeringsaanvraag bij RVA werd ingediend, is het niet mogelijk hierover statistieken te bezorgen;

b) men dient na de wachttijd een aanvraag om gelijkstelling in samen met een uitkeringsaanvraag. Voor het jaar 2008 geeft onderstaande tabel aan dat er 279 personen een uitkering ontvingen als volledig werkloze met vrijstelling voor het volgen van een opleiding of stage in het buitenland.

Gewest

M

V

Totaal

Vlaams gewest

9

13

22

Waals gewest

75

147

222

Brussels Hoofdstedelijk gewest

7

28

35

Land

91

188

279