Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3455

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 11 mei 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Werkloosheidsreglementering - Vrijstelling voor vrijwilligerswerk in het buitenland - Aantallen in 2008

werkloze
werkloosheidsverzekering
onbetaald werk
vrijwilligerswerk
Belgen in het buitenland
ontwikkelingshelper

Chronologie

11/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 )
11/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3455 d.d. 11 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op basis van artikel 97 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering kan men een vrijstelling krijgen van een aantal toekenningsvoorwaarden van de werkloosheidsvergoeding zoals onder meer de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt voor de periode dat men in buitenland verblijft. Het gaat in het bijzonder om:

de volledig werkloze die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en die in het buitenland zijn beroepservaring vrijwillig ten dienste stelt (§ 1);

de volledig werkloze gerechtigd op wachtuitkeringen actief als coöperant-jonge werkzoekende (§ 2);

de volledig werkloze die deelneemt aan een humanitaire actie uitgevoerd door een erkende organisatie (§ 3).

De werkloze dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij het werkloosheidsbureau op basis van een standaardformulier, respectievelijk C97A, C97B en C97C.

Ik had de minister het volgende willen vragen voor het jaar 2008:

1.Hoeveel keer werd een “ aanvraag om vrijstelling voor werklozen van minstens 50 jaar die hun beroepservaring ten dienste stellen in het buitenland ” (formulier C97A) ingediend door een werkloze? In hoeveel gevallen werden deze aanvragen goedgekeurd?

2.Hoeveel keer werd een “ aanvraag om vrijstelling voor de coöperant–jonge werkzoekende ” (formulier C97B) ingediend door een werkloze? In hoeveel gevallen werden deze aanvragen goedgekeurd?

3.Hoeveel keer werd een “ aanvraag om vrijstelling voor de werkloze die wenst deel te nemen aan een humanitaire actie in het buitenland ” (formulier C97C) ingediend door een werkloze? In hoeveel gevallen werden deze aanvragen goedgekeurd?

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

1. In antwoord op vraag 1 herneemt onderstaande tabel het aantal volledig werklozen van minstens vijftig jaar met vrijstelling wegens het ten dienste stellen van hun beroepservaring in het buitenland.


M

V

Totaal

Vlaams gewest

3

1

4

Waals gewest

1

1

2

Brussels Hoofdstedelijk gewest

1

0

1

Land

5

2

7

2. In antwoord op vraag 2 herneemt onderstaande tabel het aantal volledig werklozen met vrijstelling voor coöperant-jonge werkzoekenden.


M

V

Totaal

Vlaams gewest

8

12

20

Waals gewest

1

3

4

Brussels Hoofdstedelijk gewest

0

1

1

Land

9

16

25

3. In antwoord op vraag 3 herneemt onderstaande tabel het aantal volledig werklozen met vrijstelling wegens deelname aan een humanitaire actie in het buitenland.


M

V

Totaal

Vlaams gewest

8

18

26

Waals gewest

1

13

14

Brussels Hoofdstedelijk gewest

1

6

7

Land

10

37

47

Er worden geen statistieken gehouden van het aantal aanvragen of goedkeuringen voor die specifieke vormen van vrijstelling.