Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3345

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 april 2009

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid

Koninklijke Muntschouwburg - Pensioenregeling - Aanvullend stelsel - Impact op de begroting

dramatische kunst
Rekenhof (België)
pensioenregeling
ambtenaar
werknemer in loondienst

Chronologie

17/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 )
14/5/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3345 d.d. 17 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het personeel van de Koninklijke Muntschouwburg (KMS) valt onder het regime van de arbeidsovereenkomsten en dus onder het stelsel van de werknemerspensioenen. De raad van bestuur van de instelling werkte in 1967 een regeling van “aanvullende pensioenen” uit om het personeel hetzelfde pensioeninkomen te bieden als rijksambtenaren. De KMS betaalt dit aanvullend pensioen vanuit de werkingsmiddelen en neemt het jaarlijks op in de begroting. In 2006 betaalde de KMS 527 151 euro aanvullende pensioenen uit. In de programmawet van 20 juli 2006 werd een bepaling opgenomen waardoor de Staat de bestaande verplichtingen waarborgt die de KMS heeft ten aanzien van haar personeel inzake de aanvullende pensioenen.

Uit een onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de KMS geen informatie heeft over de impact van het stelsel van aanvullende pensioenen op de toekomstige begrotingen van de instelling en de federale uitgavenbegrotingen. Ook moet het pensioenreglement worden verfijnd. Zonder zulke verfijning kan men het personeel van de KMS nooit hetzelfde pensioeninkomen garanderen als de rijksambtenaren. Verder is gebleken dat de KMS niet beschikt over de noodzakelijke middelen om de pensioenwetgeving accuraat toe te passen en te controleren.

1.Beschikt de geachte minister over de nodige informatie over de impact van het stelsel van aanvullende pensioenen bij de KMS? Wat is de geschatte impact op de federale uitgavenbegrotingen? Waarom beschikt de KMS niet over deze gegevens?

2.Welke maatregelen heeft hij reeds genomen om het pensioenreglement te verfijnen, zodat personeelsleden van de KMS ook in praktijk dezelfde pensioenrechten krijgen als rijksambtenaren?

3.Welke maatregelen werden reeds genomen om de KMS in staat te stellen de pensioenwetgeving correct toe te passen en te controleren?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2009 :

1. De Koninklijke Muntschouwburg beschikt wel degelijk over eigen ramingen van de impact die de uitgaven voor aanvullende pensioenen op zijn begroting zullen hebben in de komende 12 jaar. Deze uitgaven worden in de begroting 2009 op 630 000 euro geraamd maar stijgen door de leeftijdspiramide tot om en bij de 1 850 000 euro (aan de huidige waarde) in 2020. Zie voor het overige mijn antwoord op vraag 3.

2 en 3. In zijn 165ste Boek suggereert het Rekenhof, met het oog op de naleving en de uniforme toepassing van de regelgeving inzake de pensioenen van de overheidssector, om het beheer van de aanvullende pensioenen over te dragen aan de Pensioendienst voor de Openbare sector (PDOS).

Deze optie wordt thans door mijn diensten, in overleg met de PDOS en de Koninklijke Muntschouwburg, op haar technische haalbaarheid onderzocht.