Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3343

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 april 2009

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid

Rekenhof - Koninklijke Muntschouwburg - Begroting en boekhouding

dramatische kunst
begroting
boekhouding
verificatie van de rekeningen
Rekenhof (BelgiŽ)

Chronologie

17/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 )
14/5/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3343 d.d. 17 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof formuleerde ernstige bedenkingen bij de begroting en de algemene boekhouding van de Koninklijke Muntschouwburg (KMS).

Doordat verrichtingen ten onrechte wel of niet in de begroting of de algemene boekhouding zijn opgenomen, geven de voorgelegde rekeningen geen getrouw beeld van het vermogen, de financiŽle toestand, de resultaten van het boekjaar, noch van de budgettaire resultaten van de instelling.

Een balanstotaal van 18,2 miljoen euro, in plaats van 31,2 miljoen euro zoals de balans op 31 december 2006 vermeldde, geeft een betere benadering van de activa en passiva van de instelling. Door afschrijvingen in het passief op te nemen, en het negatieve overgedragen resultaat in het actief, overwaardeert de instelling haar activa en passiva. De boekwaarde van een geleased pand en de leasingschuld blijken 1,1 miljoen euro hoger te liggen dan gerapporteerd. Via financiŽle lease aangeschafte muziekinstrumenten, informaticamateriaal en meubilair zijn ten onrechte niet in de balans opgenomen.

Het boekhoudkundig resultaat van de voorgaande boekjaren bedraagt 2,1 miljoen euro minder dan de KMS rapporteerde. Hoewel de tendens tot afbouw van het gecumuleerde tekort blijft, bedraagt dit op 31 december 2006 volgens het Rekenhof nog steeds 4,3 miljoen euro, in plaats van de ďofficiŽleĒ 2,2 miljoen euro. Rekening houdende met de impact op het resultaat van niet-verwerkte verplichtingen, zoals lonen en vakantiegeld, het aanvullend pensioenstelsel en onroerende voorheffing ligt het werkelijke tekort waarschijnlijk nog hoger.

De instelling sluit sinds 2002 haar uitvoeringsrekeningen af met een positief resultaat, conform haar engagement tegenover de regering om ieder jaar sluitende begrotingen op te stellen en te realiseren. Deze resultaten zijn echter ook het gevolg van niet-correcte aanrekeningen op de begroting en een jaarlijkse ondersteuning van de Nationale Loterij. Zo blijkt uit het onderzoek van het Rekenhof dat het begrotingsresultaat 2006 meer dan een half miljoen euro lager ligt dan gerapporteerd, onder meer omdat de instelling in 2006 ten onrechte ťťn miljoen ontvangsten aanrekende die pas in 2007 of later worden gerealiseerd.

1.Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de begroting en de boekhouding van de KMS beter te laten overeenstemmen met de realiteit? Werd hierbij in het bijzonder gelet op het wegwerken van de fouten die het Rekenhof heeft gesignaleerd?

2.Welke maatregelen heeft hij reeds genomen om de KMS een sluitende begroting te laten realiseren?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2009 :

1. De Koninklijke Muntschouwburg heeft zich recentelijk een nieuw boekhoudkundig softwarepakket aangeschaft, waardoor incorrecte boekingen in de toekomst zullen vermeden worden.

De in het verleden foutief geboekte verrichtingen zullen worden rechtgezet. Een technische werkgroep buigt zich hierover de komende weken en zal hieromtrent overleg plegen met het Rekenhof. Deze aldus gecorrigeerde rekeningen zullen nadien aan de gebruikelijke goedkeuringsprocedures onderworpen worden

Omtrent de inspanningen die de Koninklijke Muntschouwburg deed en nog zal doen teneinde de leesbaarheid van de rekeningen ten opzichte van de begroting te verbeteren, verwijs ik naar punt 2 van mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 4-3290 die op 1 april 2009 gesteld werd door senator Yves Buysse.

2. Ik verwijs naar mijn antwoord op het derde punt van de schriftelijke vraag nr. 4-3292 die op 1 april 2009 gesteld werd door senator Yves Buysse.