Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3308

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 april 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof

balans
Rekenhof (BelgiŽ)
identiteitsbewijs
overheidsadministratie

Chronologie

9/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 )
24/11/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3308 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij meerdere staatsdiensten met afzonderlijk beheer (SAB) blijft het tijdig voorleggen van rekeningen aan het Rekenhof een aanslepend probleem. Op 15 oktober 2008 beschikte het Rekenhof nog niet over de rekeningen 2007 van de SAB belast met het beheer van de identiteitskaarten.

Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om deze achterstand weg te werken ?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 6 december 2004 betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor het beheer van de identiteitskaarten bepaalt inderdaad dat op het einde van ieder jaar een beheersrekening, een rekening van uitvoering van de begroting en een staat van activa en passiva opgesteld worden. Uiterlijk op 31 maart na het jaar waarop ze betrekking hebben, worden deze rekeningen aan de minister van Financiën gezonden, die ze op zijn beurt vóór 30 april van hetzelfde jaar aan het Rekenhof voorlegt.

De rekeningen met betrekking tot het boekjaar 2007 werden goedgekeurd door het Beheerscomité van de SAB in zijn zitting van 27 maart 2008. Ze werden opgesteld via een ERP/boekhoudsysteem.

De effectieve overzending ervan aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën is gebeurd op 22 oktober 2008, na ontvangst van een herinnering vanwege de Administratie van de Thesaurie.

De vertraging is te wijten aan een opvolgingsfout, waarvoor maatregelen genomen zijn opdat dit niet meer zou voorvallen.

Wat de rekeningen voor het boekjaar 2008 betreft, kan ik het geachte lid mededelen dat deze aan de Administratie van de Thesaurie werden toegezonden op datum van 31 maart 2009, nadat ze werden goedgekeurd door het Beheerscomité van de SAB in zijn zitting van 26 maart 2009.