Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3303

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 april 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Muntfonds - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof

valuta
Rekenhof (BelgiŽ)
balans

Chronologie

9/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 )
14/5/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3303 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij meerdere staatsdiensten met afzonderlijk beheer blijft het tijdig voorleggen van rekeningen aan het Rekenhof een aanslepend probleem. Op 15 oktober 2008 beschikte het Rekenhof nog niet over de rekeningen 2007 van het Muntfonds ...

Welke maatregelen heeft de Minister reeds genomen om deze achterstand weg te werken ?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2009 :

Ik heb de eer op de vraag van het geachte lid het volgende te antwoorden :

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst met afzonderlijk beheer bepaalt inderdaad dat op het einde van ieder jaar een beheersrekening, een rekening van uitvoering van de begroting, een rekening van de wijzigingen van het patrimonium, een resultatenrekening en een staat van activa en passiva worden opgesteld. Deze documenten dienen uiterlijk op 28 februari van het jaar dat volgt op het jaar waarop zij betrekking hebben, aan de minister van Financiën te worden toegestuurd, die ze vóór 31 maart van hetzelfde jaar aan het Rekenhof dient voor te leggen.

Het Rekenhof heeft mijn brief met de rekeningen 2007 van het Muntfonds op 23 oktober 2008 ontvangen.

De rekeningen 2008 zijn bijna afgesloten en zullen mij de komende weken worden voorgelegd. Na ontvangst zal ik ze zo snel mogelijk aan het Rekenhof bezorgen.