Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3241

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 17 maart 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

De Post - Liberalisering van de postdiensten - Participatie van de Belgische Staat

postdienst
marktliberalisatie
overheidsbedrijf
richtlijn (EU)
universele dienst
deelneming

Chronologie

17/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
2/4/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3240

Vraag nr. 4-3241 d.d. 17 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het personeel van De Post heeft van maandag 2 tot woensdag 4 maart 2009 gestaakt omdat er onrust heerst over de liberalisering van de markt in 2011. Die staking is een protest tegen alle maatregelen die in het kader van de reorganisatie van het overheidsbedrijf zijn genomen.

De Post gaat immers door met het reorganisatieprogramma, van de verschillende fasen van de Georoute tot de ingebruikneming van de PostPunten, teneinde tegen 2011 zo efficiënt mogelijk te zijn.

We mogen niet vergeten dat de richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de gemeenschap bepaalt dat elk land moet voorzien in een performante universele dienstverlening voor zijn burgers, tegen een schappelijke prijs. Sommigen vrezen dat die doelstelling moeilijk zal kunnen worden bereikt, vooral omdat het gevaar bestaat dat de privéconcurrenten de meest rendabele markten naar zich toe zullen trekken en dat ze de het vuile en dure werk aan de historische operator zullen overlaten.

Welke houding neemt de regering aan ten opzichte van haar participatie in De Post en de liberalisering van de postmarkt in 2011?

Antwoord ontvangen op 2 april 2009 :

Allereerst zal De Post vanaf 2011 voor een periode van zes tot acht jaar worden aangeduid als universele dienstverlener. Deze beslissing zal De Post in staat stellen om een kwaliteitsvolle dienst te kunnen bieden aan alle burgers.

Daarbij komt dat de verplichtingen op het vlak van dekking, frequentie en uniforme tarieven, die opgelegd zullen worden aan de nieuwe spelers, een evenwichtig kader vormen. Dat moet er enerzijds voor zorgen dat nieuwe spelers op de markt kunnen komen (want dat is een van de doelstellingen van de vrijmaking van de markt) en anderzijds dat De Post de universele dienstverlening duurzaam kan aanbieden tegen een voor de maatschappij aanvaardbare kost. Deze beslissing van de regering vraagt geen herziening.

Tot slot is het voor De Post belangrijk om haar ambitieuze doelstellingen uit het strategische plan te behalen. In dat plan staat onder andere dat De Post de mogelijkheden die het natuurlijke verloop biedt voor de vermindering van het personeel, ten volle zal benutten. De verwezenlijking van het strategische plan van De Post is de beste manier om voor een kwaliteitsvolle postdienst tegen een betaalbare prijs te zorgen en de belangen van het bedrijf en zijn werknemers te verdedigen.