Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2617

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Controle van de gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Steekproeven

Pensioendienst voor de overheidssector
Rijksdienst voor Pensioenen
pensioenregeling

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
9/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1767

Vraag nr. 4-2617 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel fungeert de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) boekhouding enkel als een postbus die de ontvangen bedragen inboekt, louter op declaratie door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Daarbij is er geen enkele controle, onder welke vorm dan ook. Elementen die zeker zouden moeten worden nagegaan door de PDOS, hetzij stelselmatig, hetzij door middel van steekproeven, zijn :

- het al dan niet bestaan van openstaande aanvragen tot terugbetaling van bijdragen ;

- de naleving door de RVP van het wettelijk voorziene tijdsbestek waarbinnen de betaling moet gebeuren ;

- de exactheid van de periodes waarvoor de bijdragen werden teruggestort (voor sommige loopbanen is er een mix van wél en niet in aanmerking komende privédiensten) ;

- de vaststelling van de terugstortingen (rekening houdend met de correcte bijdragevoeten en plafonds van bezoldigingen) voor de in aanmerking genomen periodes ;

- de integrale dekking door teruggestorte bijdragen van alle perioden uit de private sector die gevalideerd worden voor het pensioen in de openbare sector alsook, in voorkomend geval, de terugstorting van na vaste benoeming nog enige tijd doorgelopen pensioenbijdragen.

Volgens PDOS is er gewoon niet voldoende personeel om dergelijke controles uit te voeren, zelfs niet op basis van steekproeven.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om toch een minimaal aantal controles te laten uitvoeren ?

Welke van de vijf vernoemde punten worden intussen reeds gecontroleerd ?

Als er gecontroleerd wordt op basis van steekproeven, wat is dan de verhouding van het aantal steekproeven tegenover het totaal ?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2009 :

In antwoord op zijn vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Voor een goed begrip van de problematiek moeten vooraf een aantal vaststellingen van het Rekenhof binnen hun juiste context worden geplaatst.

Er moet worden benadrukt dat het overheidspensioen berekend wordt op basis van periodes van tewerkstelling en op basis van een gemiddelde wedde van de laatste vijf dienstjaren. Er is geen enkel verband tussen individuele stortingen en het pensioenrecht. Dit is dan ook de verklaring waarom de controle niet systematisch voor iedere overdracht wordt uitgevoerd.

Enkel een geautomatiseerde (elektronische) verwerking van de stortingsaanvragen laat een volledige opvolging en controle van de overdrachten toe. Een gezamenlijk IT-project van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) om dit te verwezenlijken werd op 1 september 2008 opgestart. Daarbij zullen de werkprocessen nauwkeurig in kaart worden gebracht.

In afwachting worden binnen de PDOS de nodige maatregelen genomen om een documentenbeheer-systeem in gebruik te nemen dat geautomatiseerde herinneringsbrieven creëert wanneer niet tijdig wordt geantwoord.