Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2615

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

POD Maatschappelijke Integratie - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht

ministerie
facturering
schuldvordering
invoer van gegevens
computerprogramma
gegevensbank

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
9/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1744

Vraag nr. 4-2615 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een aantal departementen kunnen op grond van de beschikbare gegevensbanken een automatisch overzicht van alle openstaande facturen genereren. Dit geldt bijvoorbeeld voor Defensie. Ook de vier horizontale FOD's, de FOD FinanciŽn, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de POD Wetenschapsbeleid beschikken over deze mogelijkheid. Bij andere departementen kan een overzicht van openstaande facturen alleen manueel worden samengesteld. Maar de POD Maatschappelijke Integratie bleek niet in staat te zijn exhaustieve crediteurensaldilijsten voor te leggen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds getroffen om deze lacune weg te werken ?

Waarom werden geen gegevensbanken gebruikt zoals bijvoorbeeld bij Defensie of bij de FOD FinanciŽn ? Het systeem bestaat en het lijkt te werken.

Waarom kon men zelfs geen manueel overzicht van de openstaande facturen opstellen ?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2009 :

De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie is pas op 1 januari 2007 autonoom geworden. Dit is niet zonder moeilijkheden gepaard gegaan, ook niet op het vlak van de begrotingsuitvoering. Wat nu meer bepaald de registratie van de binnenkomende facturen betreft, kan ik u meedelen dat sedert 1 mei 2007 alle facturen centraal worden geregistreerd bij de dienst Begroting van dit departement. Dit moet in geval van problemen een opvolging beter mogelijk maken. Hiermee is het mogelijk geworden, langs semi-automatische weg, het bedoelde overzicht van openstaande facturen op te maken. Een manuele ingreep is hiertoe evenwel nog steeds nodig.

Bij de autonomie werd beslist om de POD in dezelfde comptabiliteitsomgeving te laten werken als de andere sociale departementen, meer bepaald wordt dezelfde werkwijze gebruikt als de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, zijnde het departement dat voorheen instond voor de begrotingsuitvoering van de POD.

Ten slotte moet ook nog vermeld worden dat de POD Maatschappelijke Integratie op datum van 1 januari 2010 overschakelt naar de FedCom­comptabiliteit, een werkomgeving waarmee de POD, net als alle andere federale departementen, tegemoet kan komen aan het door het geachte lid vooropgestelde probleem.