Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2563

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Justitie

Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden

ministerie
arbeidsongeval
aansprakelijkheidsvordering
Rekenhof (BelgiŽ)

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
3/9/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1865

Vraag nr. 4-2563 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks keert de overheid belangrijke bedragen uit aan overheidspersoneelsleden die slachtoffer werden van een arbeidsongeval of aan hun rechthebbenden. Het gaat over bezoldigingen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies) en vergoedingen voor medische kosten, en over rente of kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid of bij overlijden.

Wanneer personeelsleden van federale overheidsdiensten door de fout van derden slachtoffer worden van een arbeidsongeval, kan de overheid de vergoedingen die ze betaald heeft aan de betrokken personeelsleden-slachtoffers of aan hun rechthebbenden, recupereren bij de aansprakelijke derden.

Een onderzoek van het Rekenhof wees uit dat bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie een aantal terugvorderingen onvolledig was. Andere werden laattijdig opgestart, soms meer dan een jaar na het ongeval. Nog andere waren onvoldoende opgevolgd.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze terugvorderingen volledig, systematisch en tijdig te laten uitvoeren ?

Welke maatregelen werden reeds genomen om tot een betere opvolging te komen ?

Antwoord ontvangen op 3 september 2009 :

  1. De terugvorderingen van de vergoedingen, uitgekeerd in het kader van een arbeidsongeval, worden systematisch, tijdig en volledig terug-gevorderd van de aansprakelijke derden voor wat de arbeidsongevallen betreft die onder het beheer vallen van de Cel Geschillen en Juridische Adviezen (CGJA).

    In het verleden werden terugvorderings-procedures soms laat opgestart omdat de personeelsdiensten, die instaan voor de erkenning en de opvolging van de arbeidsongevallen, de CGJA pas laat of in bepaalde gevallen zelfs niet op de hoogte brachten van ongevallen waarvoor een derde aansprakelijk was.

  2. De personeelsdiensten werden aangemaand een copie van elke arbeidsongevalaangifte, waarvoor een derde aansprakelijk is, onmiddellijk na erkenning over te maken aan de CGJA. Momenteel loopt ook een “verbeter-project”, waarbij de bestaande praktijken van de personeelsdiensten binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie gedetailleerd in kaart worden gebracht. Vervolgens zal op basis van de bekomen gegevens en in onderling overleg de voor de toekomst te volgen procedures in recuperatiedossiers verder gestroomlijnd en geuniformiseerd worden.