Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2562

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Justitie

Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijkheid van derden - Raadpleging van het parket - Burgerlijke partijstelling

ministerie
arbeidsongeval
aansprakelijkheidsvordering
civiele aansprakelijkheid
schadevergoeding

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
9/9/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1864

Vraag nr. 4-2562 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer personeelsleden van federale overheidsdiensten door de fout van derden slachtoffer worden van een arbeidsongeval, kan de overheid de vergoedingen die ze betaald heeft aan de betrokken personeelsleden-slachtoffers of aan hun rechthebbenden, recupereren bij de aansprakelijke derden. Om de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen, moeten de administraties over de nodige informatie beschikken. De meeste federale overheidsdiensten vroegen dan ook stelselmatig inzage aan of een kopie van het dossier van het arbeidsongeval bij het parket, alsook om op de hoogte te worden gesteld van het gevolg dat aan de zaak zou worden gegeven. Dat laatste is van belang als de administratie zich burgerlijke partij wenst te stellen. Alleen de Federale Overheidsdient (FOD) Justitie liet meermaals na het parket te raadplegen.

Als het ongeval of misdrijf voor de rechtbank wordt beslecht, kan de overheid haar schade verhalen door zich burgerlijke partij te stellen. Zo kan ze relatief eenvoudig een schaderegeling verkrijgen die geschraagd is door een vonnis, wat een grotere rechtszekerheid biedt dan een conventionele schaderegeling. Tegelijk vermijdt de overheid dat bij de begroting van haar schade een vonnis met een schaderegeling waarin ze geen partij was tegen haar wordt ingeroepen. Uit het onderzoek bleek dat de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD FinanciŽn en de FOD Werkgelegenheid zich systematisch burgerlijke partij stelden. De FOD Justitie bleek daar systematisch van af te zien.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen opdat de FOD Justitie in zulke gevallen systematisch het parket zou raadplegen ?

Welke maatregelen heeft de hij reeds genomen opdat de FOD Justitie zich indien mogelijk steeds burgerlijke partij zou stellen ?

Antwoord ontvangen op 9 september 2009 :

1. De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie heeft de gewoonte bij arbeidsongevallen met aansprakelijke derde een kopie van het strafdossier op te vragen bij het parket en de inzichten van de procureur des konings te vragen. Enkel bij banale ongevallen met minieme schade, waarbij er geen enkele betwisting is over de aansprakelijkheid en de aansprakelijke derde zich onmiddellijk bereid verklaart de schade te vergoeden, wordt niet systematisch bijkomende informatie aan het parket gevraagd.

2. Burgerlijke partijstelling gebeurde reeds in het verleden, evenwel niet systematisch. Voor de dossiers van EPI gebeurde dat te weinig door gebrek aan personeel en decentralisatie.

De FOD Justitie heeft de dossiers, waarvoor een burgerlijke partijstelling overwogen dient te worden, gecentraliseerd. Wanneer blijkt dat een minnelijke schikking niet volledig aan de verwachtingen zal voldoen, wordt systematisch een burgerlijke partijstelling overwogen, rekening houdend met de financiële consequenties.