Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2283

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Samenwerking

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
administratieve samenwerking
uitwisseling van informatie
ministerie
jongerenarbeid
eerste betrekking
werkgelegenheidsbevordering

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
16/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1139

Vraag nr. 4-2283 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In hun antwoord op het verslag van het Rekenhof over de startbaanovereenkomst hebben de ministers van Sociale Zaken en Werk aangekondigd erover te zullen waken dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de FOD Werkgelegenheid zo snel mogelijk de zogeheten grijze lijst zou overzenden, zodat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de toepassing van de reglementering kan controleren. Ze zullen er dus voor zorgen dat de twee instellingen procedures opstellen om de nodige informatie uit te wisselen.

Het Rekenhof stelt ook vast dat er, op het ogenblik van de audit, lastenverlagingen zijn toegekend voor de jaren na 2003 zonder dat de RSZ enige garantie had over de naleving van de verplichte indienstneming van jongeren. De RSZ had de naleving van die verplichting niet gecontroleerd en had niet overlegd met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om een lijst op te stellen van werkgevers die in overtreding waren. Het is dus duidelijk dat de samenwerking tussen de RSZ en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dringend gereorganiseerd moet worden.

Welk maatregelen heeft de geachte minister genomen ten aanzien van de RSZ om op korte termijn een procedure op te stellen voor een snelle en efficiŽnte samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg? Wanneer wordt deze van kracht?

Antwoord ontvangen op 16 februari 2009 :

Als antwoord op uw vraag, deel ik u het volgende mee:

Er bestaat een samenwerking tussen de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg omtrent de toepassing van de reglementering betreffende de startbaanovereenkomsten.

De eerste gegevens voor de periode na 2003 werd door de RSZ overgemaakt aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op 28 maart 2007. Deze zogenaamde eerste “grijze lijst” herneemt de gegevens voor de werkgevers die potentieel niet in orde zijn met de verplichtingen voor de startbanen.

Intussen werden ook voor 2005, 2006 en 2007 “grijze lijsten” overgemaakt; de laatste lijst dateert van 26 juni 2008. Voorzien is om dergelijke lijsten om de drie maanden over te maken aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Op 14 mei 2008 verschafte de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een eerste feedback voor de jaren 2004, 2005, 2006 en voor de eerste twee kwartalen 2007. Hierbij werd een overzicht verschaft aan de RSZ van de werkgevers die volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg definitief niet in orde zijn met de verplichtingen in het kader van de reglementering betreffende de startbaanovereenkomst.

Uit deze informatie volgt dat de eventueel door deze werkgevers toegepaste doelgroepverminderingen voor jongeren geannuleerd dienen te worden.

De RSZ heeft ondertussen de financiële impact van deze mogelijke annuleringen laten schatten. Het gaat om volgende bedragen:

Jaar

Financiële impact (in euro)

Totaal

2004

6 400


2005

9 742


2006

27 586


2007

18 116 (eerste twee kwartalen)
61 844